สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นายสนายุทธ  ต้นพนม
 
1. นายมิตรศิลป์  คณาบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายกฤษ  ไชยต้นเทือก
 
1. นายชัยยุทธ  ธรรมประชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชรี  ขำชัยภูมิ
2. เด็กชายเจษฎา  ผลากาญจน์
 
1. นางวรารักษ์   สังกาชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวทัดดาว  พรมศรี
 
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 1. นางสาวทัศนีจันทร์  พ่อครวงค์
2. นางสาวพรรณิภา  พ่อวงค์
3. นางสาวรัชนีกร  หล้าเพ็ง
 
1. นางสาววรานาถ  กิมาลี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายวิรุฬห์  พ่อพิลา
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายศักดา  กุยแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายศรันย์ธรณ์  อินธิแสง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยา  แป้นทองหลาง
2. เด็กหญิงอาทิตยาภา  นักบุญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวภิมนต์มาศ  ต้องสว่าง
2. นางสาวโสรญา  หว่างกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวนิภารัตน์  พ่อพิลา
2. นางสาวรุ่งทิวา  เชื้อสาทุม
3. นางสาวอุทุมพร  พ่อแก้ว
 
1. นางรุ่งราตรี  ธรรมดวงศรี
2. นางสาววัลยา  แก้วคนตรง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.14 ทองแดง 11 1. เด็กชายทีปกร  ชุมปลา
2. เด็กชายวัฒนา  พ่อโสภา
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายภัสกร  วงค์ชาชม
2. นายภานุเดช  กุลวงษา
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู