สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัวชุม
2. เด็กหญิงยุวดา  ไกยวงค์
3. เด็กหญิงศิริภักดิ์  เสนาคำ
 
1. นางวิมลรัตน์  ศรีสำอางค์
2. นางธิดาวัลย์   บุญมั่งมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 16 1. นางสาวกิตติญา  ศรีแสง
2. นางสาวขนิษฐา  พ่อวงค์
3. นางสาวอาทิตยา  หนูปี
 
1. นางสาววรานาถ  กิมาลี
2. นางสาววราภรณ์   ใจหาญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  หงษ์บุดดี
2. เด็กชายศุภกรณ์  คณาบุตร
 
1. นางวริศรา  สัพโส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธิดาพร  บุญมาก
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวจิดาภา  อินทรีย์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวชมภู่  ฝาระมี
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจามจุรี  เพชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ลาดนอก
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
2. นายจดุรงค์  จิโน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวอรฤทัย  อินกอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายทักษิณ  พรมคนซื่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมคนซื่อ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางรุ่งราตรี  ธรรมดวงศรี
2. นางสาววัลยา  แก้วคนตรง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายนันธวัฒน์  ผาลัง
2. นายปฏิวัติ  วงค์แก้ว
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นายถิร  สอนสุชน
2. นายอัษฎาวุธ  อินทร์กอง
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายวชิระ  ธ.น.กุล
2. นายวรวิชญ์  โนนสุรัส
3. นายเกียรติศักดิ์์  ฝาระมี
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ