สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 8 1. นางสาวกชกร  กุยแก้ว
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนสิการ  มินติราช
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สวัสดี
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 9 1. นางสาวจิราภรณ์  ลีทาหาร
2. นางสาวพรรณวิภา   พ่อวงค์
3. นายศุภณัฐ  มีพรหม
 
1. นางนงค์รักษ์   พ่อบุตรดี
2. นางบังอร  โสมแผ้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เคนสงคราม
2. นางสาววจี  วรวัฒนธรรม
3. นางสาวสุรีรัตน์  คนมีศีล
 
1. นางธิดาวัลย์   บุญมั่งมี
2. นางวิมลรัตน์  ศรีสำอางค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. นายณัฐพงษ์  พ่อครวงค์
2. นางสาวนลัทพร  พลภักดี
3. นางสาวสุดธิดา  เสนาคำ
 
1. นางวริศรา  สัพโส
2. นายชัยวัฒน์  วังทะพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงมณีกานต์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงเจนจิตร  พ่อลีละ
3. เด็กชายเพชรเทวา  นักบุญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ใจหาญ
2. นางสาวรัตนพร  แสงสุวรรณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.1 ทอง 12 1. นางสาวปนัดดา  พ่อชมภู
2. นางสาวปราวีณา  ธนโสม
3. นางสาวปวีณา  ศรีแสง
4. นายศุภมิตร  นักบุญ
5. นางสาวเข็มอัปสร  ทิพย์วงค์
 
1. นางสาวสุภาณี  เชื้อคำเพ็ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  โสภาพรม
2. นางสาวชุดา  วรวัฒนธรรม
3. นางสาวรัชนีกร  แสงสุวรรณ
4. นางสาวศิริลักษณ์  พ่อป้องขวา
5. นางสาวเบญจมาศ  ธ.น.อุตร
 
1. นางสาวสำเนียง  เพ็งเวลุน
2. นางธิดาวัลย์   บุญมั่งมี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ยุติบรรณ์
 
1. นางสาวสุภาณ๊  เชื้อคำเพ็ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 25 1. เด็กชายควัสกร  อาษาวัง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นามโคตร
 
1. นางปราณี  สืบสุนทร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  คนครอง
2. นายธีระพงษ์   วงค์ศรีชา
 
1. นางถาวร  ราชนาวี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  อินธิแสง
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริญญา  ทิพย์วงค์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายไกรศักดิ์  คำชนะ
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายราเชนท์  กานนท์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชระ  เขตนคร
2. นายวิชุยนต์  สีจันชัย
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายมินทาดา  วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สมพงษ์
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์แสง
2. นายปัณชัย  งวงกระโทก
3. นายอนุสรณ์  ศรีแสน
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายณัชพล  ธ.น.ดี
2. เด็กหญิงนารีนุช  เทศแท้
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยยงยืน
4. เด็กหญิงสาวิตรี  โสภาพรหม
5. นางสาวสิริยาภรณ๋  นักบุญ
6. นางสาวสุดารัตน์  โกนจา
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.29 ทอง 7 1. นางสาวกวิศรา  โสมชิน
2. นายธนาวัฒน์  พ่อเกษ
3. นายพนมพร  พรมพ่อ
4. นายวัชรพงษ์  มีพรหม
5. นายสมัชญ์  โคตรอาสา
6. นางสาวอรนภา  ชุมปลา
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สุนทองท้าว
2. เด็กหญิงภาวดี   พ่อเสือ
3. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์คำจันทร์
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.28 ทอง 5 1. นางสาวนิภารัตน์  พ่อวงค์
2. นายพนมพร  พรหมพ่อ
3. นางสาวอรนภา  ชุมปลา
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ