สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิสาร
2. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
3. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
4. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
5. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
6. เด็กชายภาคิน  ออดไธสง
7. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นายธนธรณ์  เสริมทรง
4. นายนันทสิทธิ์  บัวชุม
5. นายพนมกร  ละครเพชร
6. นายพัชร  วังทะพันธ์
7. นายวิชญะ  ศรีนวล
8. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
9. นางสาวอรทัย  วันมา
10. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
2. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
4. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
5. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 -    
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
3. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
4. เด็กหญิงพิยดา  น้อยเภา
5. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นางสาวนิภาพร  เชื้อวังคำ
4. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
5. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
6. นางสาวอรทัย  วันมา
7. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
8. นางสาวเสาวนีย์  เจริญวัฒนา
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  วงค์ชาชม
2. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
4. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
5. เด็กหญิงพิยดา  น้อยเภา
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
7. เด็กหญิงอริสา  ปู่บุตรชา
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นายธนธรณ์  เสริมทรง
4. นายธีรศักดิ์  ทาดาสิงห์
5. นางสาวนิภาพร  เชื้อวังคำ
6. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
7. นายปัจชาฎา  พ่อสียา
8. นายพนมกร  ละครเพชร
9. นายพัชร  วังทะพันธ์
10. นายยุทธพิชัย  เหลากรม
11. นายวิชญะ  ศรีนวล
12. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
13. นายสุริชัย  สูญราช
14. นางสาวอรทัย  วันมา
15. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
 
1. นางอารยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 -    
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 -