สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวทัศวรรณ  วรสาร
2. นางสาวธัญญารัตน์  เชื้อตาทอง
3. นางสาวปิยาพร  แสนสุภา
 
1. นางรัตนา  คำเพชรดี
2. นางสาวนฤนาท  เชื้อใหญ่
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายวชิรวิทย์  วังทะพันธ์
2. เด็กชายเมธา  ศรีบรรเทา
 
1. นายสุดใจ  วงศ์ตาผา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  แสงแดง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 11 1. นายณฐพล  แสนสุภา
 
1. นางวีราภรณ์  ปองไป