สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 5 1. นายกฤตตะวัน  วงศ์แสนชัย
2. นางสาวณัฐเนตร  รวยเงิน
3. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ชาชม
 
1. นางรัตนา  คำเพชรดี
2. นางสาวนฤนาท  เชื้อใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติมา  นามบุญเรือง
2. เด็กชายสุภัค  ทันอินทรอาจ
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายธนาวัฒน์  วงค์ดวงผา
 
1. นายชำนาญศิลป์  สุวรรณไตร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกฤติยา  หาญมนตรี
2. นางสาวศิรินภา  นาโควงศ์
 
1. นายสุดใจ  วงศ์ตาผา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  เมืองโคตร
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวเจมจิรา  วงศ์คำหมู
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายรัชพล  ยืนยง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริกานต์  หนูจันทร์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เชื้อตากวัก
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
2. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายวุฒิชัย  เชื้อพล
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวรติกานต์  เนาว์สุข
 
1. นางสุภาลักษณ์  รัตนมาลี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
3. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
4. เด็กหญิงพิยดา  น้อยเภา
5. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัทรา  สิมะลี
 
1. MissJanen  Baldago
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  พรหมพินิจ
 
1. MissLiu  Xueqin
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 18 1. เด็กชายดลภพ  แก้วบู่
2. เด็กชายมกรา  กระฉอดนอก
 
1. นางสาวภัคมน  แก่นงาม
2. นางสาวกาญจน์กนก  ทองจันทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 14 1. นายวัชรพงษ์  แดงท่าขาม
2. นายโภคพิชญ์  เครือพันธ์
 
1. นางสาวัณัฐรินีย์  วงค์ตาผา
2. นางสาวอรพิน  พรหมคนซื่อ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. นายฉัตรชัย  พรมพินิจ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พ่อจันดา
3. นางสาวสุจิตรา  มนต์คาถา
 
1. นางเรียบร้อย  พ่อบาล
2. นางสาวสุดารัตน์  คำพิมพ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.59 เงิน 9 1. นายกิตติภัฏ  ปุ่มเป้า
2. นายนันธวัช  วงศ์ศรีชา
3. นายรัฐพล  บุญก้อน
 
1. นายวิศวะ  เพชรผ่องพันธุ์