สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ   วงค์ตาทำ
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิสา  ซุยชะโก
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 8 1. นายธินรวัฒน์  พ่อค้าช้าง
2. นายธีรนัย  วงษ์สุพรรณ์
3. เด็กชายวุฒิเดช  หาญมนตรี
4. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
5. นายสรายุทธ  แสงมณี
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
3. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพันธุ์  พิมพ์จักร
2. เด็กชายคงศักดิ์  เสนาช่วย
3. นางสาวจิดาภา  ตามะลี
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชีกว้าง
5. นางสาวชลิดาภรณ์  คำเพชรดี
6. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วศรี
7. นางสาวณัฐรินีย์  ยืนยง
8. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
9. นางสาวทิพวรรณ  ยตะโคตร
10. เด็กชายธนะชัย  เขียวชอุ่ม
11. นายธนาพล  ปิยะราช
12. นายธรรมนูญ  ผางคนรัก
13. นายธินรวัฒน์  พ่อค้าช้าง
14. นางสาวปิยวรรณ  คำคนคล่อง
15. นางสาวพนิดา  โชติอัมพร
16. นางสาวพลอยพรรณ  ศิริดำ
17. นางสาวพัชริญา  คำมะลุน
18. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
19. นางสาวยลดา  วันโนนาม
20. นางสาววนาลี  ศรีดารักษ์
21. นายวรวุฒิ  วิเชียรสวรรค์
22. เด็กชายวัฒนา  แก้วพิกุล
23. เด็กชายวุฒิเดช  หาญมนตรี
24. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
25. นายสรายุทธ  แสงมณี
26. นางสาวสุธิดา  ทันอินทรอาจ
27. นางสาวสุธิมา  ดวงตา
28. เด็กชายหัสวรรษ  ไตรยราช
29. นายอนุชิต  คำเพชรดี
30. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
31. เด็กชายอรรถชัย  ปัสสาโก
32. นางสาวเกวลิน  เชื้อคำเพิง
33. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดชบำรุง
34. เด็กชายเสนีย์  แสงบดี
35. นายโตษณาการ  หินเธาว์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
3. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
4. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
5. นายธีระเดช  ลือธิสาร
6. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
7. นายวินัย  บุรัตน์
8. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวแสนรัก  แก้วหนองสังข์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  ธนะคำดี
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีนา
 
1. นางสุภาลักษณ์  รัตนมาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตตะวัน  วงค์แสนไชย
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง