สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   สูญราช
 
1. นางช่อเอื้อง  เชื้อกุลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัจนาภรณ์  หอมชื่น
 
1. นางช่อเอื้อง  เชื้อกุลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุนิตา  พุ่มทรัพย์
 
1. นางไพบูลย์  อุ่นศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.16 ทอง 4 1. นายรัฐนนท์  พลหาญ
 
1. นางไพบูลย์  อุ่นศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญหนา
 
1. นางศิริพันธ์  บุญคร่ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  วังคะฮาด
 
1. นางศิริพันธ์  บุญคร่ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐยา  เมืองโคตร
2. นายไชยา  ปุ่มเป้า
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
2. นางรัตนา  คำเพชรดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  อาจวิชัย
 
1. นางอุไรรัตน์  วงค์จำปา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวัฒน์  วงค์ดวงผา
 
1. นางสาวภัทราพร  เพชรดึคาย
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณัฐกรณ์  เสนคะ
2. นางสาวณัฐณิชา  เอกวงศา
3. นางสาวทิพสุดา  อรรคศรีวร
 
1. นายเศกสรร  จันทะนาม
2. นางรัศมี  ธนะโชคดี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.01 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ศรีชา
2. เด็กหญิงพีรดา  สุรขจรเดช
3. เด็กหญิงสุวรรณิกา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางสาวพักตร์พริ้ง  เพชรอินทร์
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุปัญญ์
2. เด็กชายธนวัต  จันทะนะ
 
1. นายมิตรชัย  ไชยนาน
2. นายปราการ  มูลประสาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคัทลียา  ศรีชาหลวง
2. นางสาวพรพรหมพรรณ  กันทอง
 
1. นายวสันต์  ศรีแสน
2. นายปราการ  มูลประสาน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  วงค์สีชา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สูญราช
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   อ่อนโสตะ
2. เด็กหญิงธนกาญจน์  ดอกไม้ขาว
3. นายเจตนิพิฐ   เอกวงศา
 
1. นางอัชรา  เอกวงศา
2. นางอุไรวรรณ  ไตรยราช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจินตนา  ทองสง่า
2. นางสาวณัฐธิดา  แสนสุภา
3. นายภานุพันธ์  ปัดทุม
 
1. นางวันวิสา  ภูมิประเสริฐ
2. นางรุ่งทิวา  พูลประสาน
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชฌา  เชื้อคำเพ็ง
2. นายพนมชัย  วงค์ผาบุตร
3. นายพัชรพล   ตันศิริสุข
 
1. นายศรีมงคล  ภัทรมณีพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  โสประดับ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยขันธ์ู
2. นางสาวสายบัว  ศรีเครือ
3. นางสาวเกศกมล  ศรีวรขาน
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ชอบสูงเนิน
2. นางสาวสุวา  จำรูญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนบดี  วงศ์ศรีชา
2. เด็กชายนววิช  ภูดีทิพย์
3. เด็กหญิงสิรินาฏ  เชื้อตาหมื่น
 
1. นายชัยรัตน์   กำลังหาญ
2. นายวชิราชัย  ตามะลี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชีวพัฒน์   อินทิราช
2. นายพงษ์วัฒน์  นามเกตุ
3. นายศราวุธ  ราชชมภู
 
1. นายชัยรัตน์   กำลังหาญ
2. นางสาวประภาพร  วรรณดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิฬาพร  งามสง่า
2. เด็กหญิงณีรนุช  ไมตรี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนสุภา
 
1. นางสาวรัตนา  อินทร์เพ็ง
2. นางสาวนิตยา  ฤทธิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 1. นายกู้ชัย  จันทร์ชนะ
2. นางสาวบุษรา  สูญราช
3. นายวรวัฒน์  วงศ์ชาชม
 
1. นางสาวบุษบา  รัตนคุณากร
2. นางกรรณิการ์  เจนเชี่ยวชาญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกร   บุญญานุภาพ
2. นางสาววิมลรัตน์  วังทะพันธ์
 
1. นายอำนาจ  ไชยสงค์
2. นางสาวโชติกา  ผลันอากาศ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชภรัก  เชื้อวงศ์พรหม
2. นางสาวอัจฉรา  ลังโคตร
 
1. นายชัยรัตน์   กำลังหาญ
2. นายนพวงศ์  พลโลก
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุคำภา
2. นางสาวชิดชนก  เชื้อตาพระ
3. เด็กหญิงประภัสราภา  ผากงคำ
4. นางสาวศิริพัฒน์  วงค์คำจันทร์
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยอวน
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
2. นายอลงกรณ์  แก้วสอนดี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.7 ทอง 6 1. นางสาวจิดาภา  ตามะลี
2. นางสาวพนิดา  โชติอัมพร
3. นางสาวรัตนาพร  ยตะโคตร
4. นางสาวศิริมล  เหง้าโอสา
5. นางสาวสุธิดา  ทันอินทรอาจ
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
2. นายอลงกรณ์  แก้วสอนดี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลชา  เพ็ชรไพร
2. นายปกรณ์เกียรติ  วังทะพันธ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เย็นพรม
4. เด็กหญิงสุภิทธิยา  นราสภิทธิ์ธนกิติ์
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  อ้วนโสดา
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางอุทัยวรรณ  ฤทธิธาดา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 1. นางสาวชุติมน  วงศ์ศรีชา
2. นายณัฐรพันธ์  พองผลา
3. นางสาวปฏิณฎา  มาสกุล
4. นางสาวสกาวเดือน  ไตรยราช
5. นางสาวอนันตญา  กองแก้ว
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ฤทธิธาดา
2. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนนท์  พ่อบำรุง
2. นางสาวธนัญญา  วังทะพันธ์
3. นางสาวปิยธิดา  ผดุงสิตยวงศ์
4. นายพิเจตต์  โคตรพรหม
5. นายพุทธิพงษ์  วงศ์ตาผา
 
1. นายศุทิวัส  เชื้อคำฮด
2. นายทรงพล  นนขันตี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิติพร  นามเกตุ
2. นางสาวจิราภรณ์  วังทะพันธ์
3. นายฉัตรตะวัน  จันทร์ศรีเมือง
4. นายชินวัฒน์  วังทะพันธ์
5. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วศรี
6. นายณัฐวรรธ์  ธนวิชญ์วิภาธร
7. นายนพรัตน์  กล่อมพฤกษ์
8. นางสาวนันทวรรณ  แก้วพิกุล
9. นางสาวปรีณาภา  ไชยแสง
10. นายพชร  ตั้งตระกูล
11. นางสาวพรนภา  ด่อนน้อยจริง
12. นางสาวพิมพ์ลดา  วงศ์ตาผา
13. นายภานุพงษ์  เคนโสม
14. นายภูมรินทร์  เพียวสูงเนิน
15. นายรัฐพงษ์  สังชาศักดิ์
16. นายวรวุฒิ  วิเชียรสวรรค์
17. นางสาวสุภาพร  เย็นเกล้า
18. นายอภินันท์  พละกูล
19. นางสาวอัจฉรา  อภิเศรษฐ์ศิริกุล
20. นางสาวเมษา  คุ้มบุญ
 
1. นางสุมาลี  ศิริปรีชากุล
2. นางนันทิยา  กองแก้ว
3. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
4. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
5. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  แก่นดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาลัย  หลาบสุภา
 
1. นางสุมาลี  ศิริปรีชากุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพันธ์  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงนิธินันท์  วงศ์หลวงอุด
 
1. นางวิรัตน์  ตงศิริ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.9 ทอง 7 1. นายนภดล  ปฏิรัตนัง
2. นางสาวเกศศิณีย์  เหล็กจารย์
 
1. นางนันทิยา  กองแก้ว
2. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกนิษฐา  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวกมลพร  เชื้อคำเพ็ง
3. นางสาวติญารัตน์  โคตรประทุม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  วังทะพันธ์
5. นางสาวพนิดา  สุภวรรณ์
6. นางสาวมนัญชยา  ทวีพรประเสริฐ
7. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมะ
8. เด็กหญิงสิริขจร  งานฉมัง
9. เด็กหญิงอรจิตรา  พิมพ์โยธา
10. เด็กหญิงโศภิษฐกานจน์  วงศ์ศรีชา
 
1. นายวินัย  บุรัตน์
2. นายเหวียน  คำมุงคุณ
3. นายนเรศ  ตั้งวิกรัย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  แก่นจันทร์
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาลิตา  วรรณศรี
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจษฏา  เชื้อมอญยาว
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราพร  เพชรดีคาย
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  ยตะโคตร
2. เด็กชายอรุชา  สินเธาว์
3. เด็กชายโยธิน  ผิวเงิน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีรัตน์  ตันสมรส
2. นายอภิสิทธิ์  แก่นจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  พวกแสน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ   วงค์ตาทำ
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิสา  ซุยชะโก
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 8 1. นายธินรวัฒน์  พ่อค้าช้าง
2. นายธีรนัย  วงษ์สุพรรณ์
3. เด็กชายวุฒิเดช  หาญมนตรี
4. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
5. นายสรายุทธ  แสงมณี
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
3. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพันธุ์  พิมพ์จักร
2. เด็กชายคงศักดิ์  เสนาช่วย
3. นางสาวจิดาภา  ตามะลี
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชีกว้าง
5. นางสาวชลิดาภรณ์  คำเพชรดี
6. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วศรี
7. นางสาวณัฐรินีย์  ยืนยง
8. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
9. นางสาวทิพวรรณ  ยตะโคตร
10. เด็กชายธนะชัย  เขียวชอุ่ม
11. นายธนาพล  ปิยะราช
12. นายธรรมนูญ  ผางคนรัก
13. นายธินรวัฒน์  พ่อค้าช้าง
14. นางสาวปิยวรรณ  คำคนคล่อง
15. นางสาวพนิดา  โชติอัมพร
16. นางสาวพลอยพรรณ  ศิริดำ
17. นางสาวพัชริญา  คำมะลุน
18. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
19. นางสาวยลดา  วันโนนาม
20. นางสาววนาลี  ศรีดารักษ์
21. นายวรวุฒิ  วิเชียรสวรรค์
22. เด็กชายวัฒนา  แก้วพิกุล
23. เด็กชายวุฒิเดช  หาญมนตรี
24. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
25. นายสรายุทธ  แสงมณี
26. นางสาวสุธิดา  ทันอินทรอาจ
27. นางสาวสุธิมา  ดวงตา
28. เด็กชายหัสวรรษ  ไตรยราช
29. นายอนุชิต  คำเพชรดี
30. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
31. เด็กชายอรรถชัย  ปัสสาโก
32. นางสาวเกวลิน  เชื้อคำเพิง
33. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดชบำรุง
34. เด็กชายเสนีย์  แสงบดี
35. นายโตษณาการ  หินเธาว์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
3. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
4. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
5. นายธีระเดช  ลือธิสาร
6. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
7. นายวินัย  บุรัตน์
8. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวแสนรัก  แก้วหนองสังข์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  ธนะคำดี
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีนา
 
1. นางสุภาลักษณ์  รัตนมาลี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตตะวัน  วงค์แสนไชย
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิสาร
2. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
3. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
4. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
5. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
6. เด็กชายภาคิน  ออดไธสง
7. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นายธนธรณ์  เสริมทรง
4. นายนันทสิทธิ์  บัวชุม
5. นายพนมกร  ละครเพชร
6. นายพัชร  วังทะพันธ์
7. นายวิชญะ  ศรีนวล
8. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
9. นางสาวอรทัย  วันมา
10. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
2. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
4. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
5. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นางสาวนิภาพร  เชื้อวังคำ
4. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
5. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
6. นางสาวอรทัย  วันมา
7. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
8. นางสาวเสาวนีย์  เจริญวัฒนา
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  วงค์ชาชม
2. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
4. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
5. เด็กหญิงพิยดา  น้อยเภา
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
7. เด็กหญิงอริสา  ปู่บุตรชา
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นายธนธรณ์  เสริมทรง
4. นายธีรศักดิ์  ทาดาสิงห์
5. นางสาวนิภาพร  เชื้อวังคำ
6. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
7. นายปัจชาฎา  พ่อสียา
8. นายพนมกร  ละครเพชร
9. นายพัชร  วังทะพันธ์
10. นายยุทธพิชัย  เหลากรม
11. นายวิชญะ  ศรีนวล
12. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
13. นายสุริชัย  สูญราช
14. นางสาวอรทัย  วันมา
15. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
 
1. นางอารยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  นรศรี
 
1. นางราตรี  เครือพันธ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชิตา  แสนสุภา
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.15 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ฉิมแสง
 
1. นางวราภรณ์  ไตรยราช
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาสิงบุญ
 
1. MissJanen  Baldago
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทพร  บุญพามา
2. นางสาวธนิดา  อุทาพันธ์
3. เด็กชายพงษกร  ปู่บุตรชา
4. นายพีรพัฒน์  สูญราช
5. เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์เครือศร
 
1. MissAillen Grace  Ca-ay
2. Mr.Ruben B.  Castos
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณฐร  วรวัฒนธรรม
2. นางสาวทิตยา  แสนสุภา
3. นางสาวธัญญาสิริ  บุพศิริ
4. นางสาวพรรณิภา  จันทร์ชนะ
5. นางสาวแพรพลอย  มหาผล
 
1. นายฤทธิชัย  จันทร์เท
2. นายก้องยุทธ  จอกทอง
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติกาล  เชื้อดวงผูย
 
1. MissYang  Yanting
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศีลวัต  วงศ์ราชา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์จำปา
 
1. นายกัยสิทธิ์  วงศ์จำปา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชระ  โคตรพรม
2. นางสาวศศินภา  แสนสามารถ
 
1. นางสาวสนทยา  กำลังหาญ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตินันท์  ไกยะลุน
2. นายขันติ  คำศิริ
3. นายทรัพย์สิน  ประทุมลี
4. เด็กชายธีรพงษ์  อุดมกัน
5. เด็กชายปริญญา  วงค์แสนชัย
6. เด็กชายพรชัย  ศรีแก้ว
7. เด็กชายสหัสวรรษ  สง่าสงค์
8. นายสิทธิศักดิ์  รักภักดี
 
1. นายมิตรชัย  ไชยนาน
2. นายชำนาญศิลป์  สุวรรณไตร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกัลยารัตน์  พิมทอง
2. นางสาวจุฑามณี  ราชาทรัพย์
3. นางสาวณัฐกาญจน์  ขรรค์บา
4. นางสาวณัฐธิชา  พ่อสีชา
5. นางสาวดลยา  ปาทะวงศ์
6. นางสาวธรัญญา  ลี้พล
7. นายธีรภัทร์  พรหมอารักษ์
8. นางสาวพรพรรณ  เครื่องทองดี
9. นายสุเมธ  พ่อคำรัก
10. นางสาวอัจฉราพรรณ  อุปถานา
 
1. นายดุสิต  ไชยวงษา
2. นายศรชัย  ไกรษร
3. นางสาวฐิติณัฏฐ์  โกพลรัตน์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 1. นางสาวจินดาพร  วงศ์ศรีชา
2. นางสาวณัฐริกา  น้อยเภา
3. นางสาวณัฐินี  ลี้พล
4. นางสาวประภัสสร  สารรัตน์
5. นางสาวศุภรัตน์  เชื้อวังคำ
 
1. นางวงค์พยอม  ทองชัย
2. นางสาวรัตนา  อินทร์เพ็ง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนานันท์  จักรสาน
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  วิลาวรรณ์
3. เด็กหญิงศศิธร  จันทะแสง
 
1. นางสาววิไลณี  วงศ์ตาขี่
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  แสงสีดา
2. นางสาวนภาพร  แสงสีดา
3. นางสาวอารีญา  ชาวคนดง
 
1. นางสาววิไลณี  วงศ์ตาขี่
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนิดา  กินเลิง
2. นางสาวอนุชธิญา  ทันอินทรอาจ
3. นางสาวอาริสา  จันทน์เทศ
 
1. นางจิตบรรจง  โถนิมิตร์
2. นางสาววิไลณี  วงศ์ตาขี่
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพล  กวานปรัญชา
2. เด็กชายวุฒิชัย  เชื้อพล
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ธนะคำดี
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  สัญฉิมมา
2. เด็กชายอินทรชัย  ไชยต้นเทือก
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สูญราช
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งเวลุน
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนกพล  เชื้อบริบูรณ์
2. เด็กหญิงนันทนา  มนต์คาถา
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้อกุลา
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายก้องเกียรติ  พ่อทอง
2. เด็กชายจักรภัทร  จุลมาศ
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  วงค์ตาผา
2. นางสาวอัจฉรา  แสนศรี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวนัฐวรรณ  สายแจ้ง
2. นายพรรชนก  ศิลากุล
 
1. นายธีรวุฒิ  ตามะลี
2. นางสาวสุดารัตน์  คำพิมพ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.71 ทอง 5 1. เด็กชายพันแสน  มหานิล
2. เด็กชายเสนิมธนุ  สุคำพา
 
1. นางสาวภัคมน  แก่นงาม
2. นายธีรวุฒิ  ตามะลี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษญาภัทร์  อินทร์ติยะ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  เชื้อดวงผุย
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  มีระหงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุทธิมั่น
2. นางเรียบร้อย  พ่อบาล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.71 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวรา  โคตรทะแก
2. นางสาวมาริสา  คุ้มหอม
3. นางสาววิลัยวรรณ  ทิพม่อม
 
1. นางเรียบร้อย  พ่อบาล
2. นางสาวกาญจน์กนก  ทองจันทร์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  มันทะ
2. นางสาวปัญญาวดี  ศิริชัยพรศักดิ์
3. นางสาวอารดา  วงค์ผาบุตร
 
1. นายวิศวะ  เพชรผ่องพันธ์ุ