สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมฤดี  ชาเครือ
 
1. นางศิวาพร  โสวรรณา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาววิกานดา  พรหมดี
 
1. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนุจรีย์  สมแพง
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 10 1. นายนันทวัฒน์  บาดตาสาว
 
1. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  บุทธิทักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  โคตรตาแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอรพิน  นารีนุช
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุริมาตร  วงค์ศรีชา
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เชื้อดวงผูย
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เชื้อวงค์พรม
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
2. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  วงค์หนายโกด
2. นางสาวปิยะนันท์  พรมพินิจ
3. นางสาวอาธิตยา  แสนสุภา
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
2. นางพรมลี  คำชุม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรนุช  แสงโคตร
2. เด็กชายมงคล  คำคนซื่อ
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
2. นางศิวาพร  โสวรรณา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวกรรณิการ์  คำคนซื่อ
2. นางสาวจิติมา  วงค์อุดดี
 
1. นางพรมลี  คำชุม
2. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นายอัษฎาวุฒิ  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายทินกร  ธงยศ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  วงค์สุขะ
 
1. นางจงจิต  ยะไชยศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  ธนคำดี
2. นางสาวศิริญาภรณ์  คำคนซื่อ
3. นางสาวอาริตา  โสดาพรม
 
1. นางสาวสุดาพร  ใจเที่ยง
2. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  พะตะเพ็ง
2. เด็กหญิงวิยะดา  ไตรยราช
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
2. นางจงจิต  ยะไชยศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นายกิตติพงษ์  ใบลาน
2. นายเลิศชัย  ทองเชื้อ
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
2. นางสาวภาวิณี  น้อยสีมุม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพีรพัฒน์  วงค์คะสุ่ม
 
1. นายทืนกร  ธงยศ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกมลรัตน์  ฝาระมี
 
1. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายต้นกล้า  ปัญญาพ่อ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาเครือ
 
1. นางปริญญา  หอมสมบัติ
2. นายศรทอง  รูปสม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวรัตนภรณ์  คำมุงคุณ
2. นางสาวอนุตรา  ไชยศล
3. นางสาวเบญจวรรณ  นาพิลา
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
2. นางสาวประจิมไพ  อ่อนอั้วะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรรศน์มน  มั่นศักดิ์
2. เด็กหญิงอรพินธุ์  ป้อมบ้านต้า
3. เด็กหญิงเกศสุดา  กองเกิด
 
1. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 1. นายภานุทัศ  แสนสุภา
2. นางสาวศิริประภัสร์  พรมกาวงษ์
3. นางสาวอมรรัตน์  ตันสมรส
 
1. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  คลังพรมอินทร์
2. นางสาวปวีณา  ไชยศล
3. นางสาวสกุลรัตน์  พ่อธานี
 
1. นางสาวสมเพียร   เจาจารึก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุพัฒน์  ประกาวะเล
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชุมปลา
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรฤษ  ภักดิ์ภูมินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  คำมุงคุณ
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.62 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กู่แก้ว
2. เด็กหญิงกฤษดา  วงศ์แสงน้อย
3. เด็กหญิงณุธิตา  ชาเรืองเดช
4. เด็กหญิงปวิดา  อินกอง
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชาเครือ
 
1. นายวชิระ  พลพิทักษ์
2. นางสาววิภาภรณ์  สะเดา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  บุตรดี
2. นางสาวปวีณา  อินทวงค์
3. นางสาวปาณิศา  ผ่องโอภาส
4. นางสาววนิดา  วงค์วิวงค์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  อัตรวิชา
 
1. นายวชิระ  พลพิทักษ์
2. นางสาววิภาภรณ์  สะเดา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุคำภา
 
1. นางสาวนนทนพ  บุญมุสิโก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 1. นางสาวจตุพร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวนนทนพ  บุญมุสิโก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  พ่อธานี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โคตรชัย
 
1. นางสาวกันทิยา  เชื้อคนมั่น
2. นางสาวนงนุช  วังทะพันธ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.45 ทอง 13 1. นายนายอภิวิชญ์  เชื้อคำเพ็ง
2. นางสาววิภาพร  คนหมั่น
 
1. นางฑญดา  วงค์ตาผา
2. นางสาวนงนุช  วังทะพันธ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง 12 1. นางสาวกชกร  คำภูษา
2. นางสาวณัฐริกา  วงศ์ผาบุตร
3. นางสาวนุศรา  สลักคำ
4. นางสาวลัดดาพร  พ่อสียา
5. นางสาววราภรณ์  สร้อยคำหลา
6. นางสาววิภาภรณ์  หวัดพระศรี
7. นางสาวสายฝน  คำบึงกลาง
8. นางสาวสุดารัตน์  เมืองสุวรรณ
9. นางสาวอินทิราพร  เดชพันธ์
10. นางสาวเอมิกา  เสนาช่วย
 
1. นายสัญญา  ตั้งตระกูล
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ
3. นางสาวสุภาวรรณ  นามสุโพธิ์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ฝากกิจ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยโชติ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเสริม
6. เด็กหญิงนัทชา  ไชยบัน
7. เด็กหญิงประภาพร  สมดี
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชื้อกุณะ
9. เด็กหญิงสมิตา  ลีลา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นเหล้า
11. เด็กหญิงอรพรรณ  แสนสุภา
12. เด็กหญิงอรัญญา  แสนสุภา
13. เด็กหญิงอัจฉรียา  เกียรติกุลกังวาน
14. เด็กชายเทิดศักดิ์  ปุริง
15. เด็กหญิงเพชรลดา  เหง้าโอสา
 
1. นางจงจิต  ยะไชยศรี
2. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
3. นางประทีป  มีระหงษ์
4. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. นางสาวกัลยรัตน์  กัลยาแก้ว
2. นางสาวนางสาววรินธร  แก้วบุญเรือง
 
1. นายสิทธิชัย  ลามุงคุณ
2. นายประจิตร  ลิ้มตระกูล
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวประกายแก้ว  วงศ์จำปา
2. นางสาวสุภาพร  พ่อไชยราช
 
1. นายวัชรินทร์  บุญพินิจ
2. นายสุริศักดิ์  ไชยวงศา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนมหาไชย
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  วงศ์ตาผา
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงประณีตา  บุตรดี
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  ไชยเพ็ชร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. นางสาวนงนภัส  วงษาหล้า
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายเจตภานุ  แก้วบุรี
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาวนา  วงค์กระโซ่
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพจนาถ  พิละมาตย์
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยยา  วงค์ตาแสง
2. นายธวัชชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  แก้วปัญญา
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริมล  วงค์ศรีชา
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นายฉัตริน  จันทะโสก
2. นายวราพงษ์  กลำภักดิ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  เสนาช่วย
4. นายสมเดช  แสนสุภา
5. นายอภิเดช  อุปละ
6. นายเนติพงษ์  จวงจันทร์
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายธีรวัฒน์  คำมุงคุณ
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 1. นางสาวพรชิตา  เชื้อคำฮด
 
1. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริษา  อินภูวา
 
1. นางอรสา  ราชนาวี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นายอรรถพล  ตันสมรส
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ตาริไชย
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายชานนท์  แสงสี
2. เด็กชายนัฐพล  แสนรังค์
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์แสงน้อย
4. เด็กชายผดุงพล  แก้วจัด
5. เด็กหญิงพรมงคล  ตันสมรส
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ชะลอ
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีสองเมือง
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไตยราช
9. เด็กหญิงอรทัย  เสนจันตะ
10. เด็กชายอรรถชัย  พรหมโสม
 
1. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
2. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.42 เงิน 6 1. นายกาญ  โมรัตน์
2. นายนายสิทธิชาติ  วงศ์ดวงผา
3. นางสาวนิภาภรณ์  ศรีแสน
4. นางสาวปริษา  พาลึก
5. นางสาวพรนภา  พ่อยันต์
6. นางสาวพัชรินทร์  ไกยะฝ่าย
7. นายอรรถพล  ตันสมรส
8. นายอัครินทร์  พ่อเพียโคตร
9. นายเนติพงษ์  ภิญโญ
10. นางสาวเบญจวรรณ  วังกะธาตุ
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทินกร  พรมเสมอ
2. นายภานุ  ใจเที่ยง
3. นางสาวอรรถยา  ไถ่เงิน
4. นางสาวเบญจพร  แสนสุภา
5. นายไชยา  คำคนซื่อ
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงพนมรักษ์  หอมพนา
 
1. นางสาววีระพรรณ  ศรีสงคราม
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอัญฐิริมาภรณ์  พิรุณสุนทร
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ศิริชัยพรศักดิ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.14 เงิน 8 1. เด็กชายโชคทวี  น้อยสีมุม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  นนท์สุข
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 62.17 ทองแดง 12 1. นางสาวอัจฉรา  นาชัย
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  ศิริชัยพรศักดิ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 1. เด็กชายพิทวัช  สีเลา
 
1. นางสุวรรณา  วงค์สุวรรณ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรรย์ญา  โสภานุเวช
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  สอนง่าย
 
1. นางสาววีระพรรณ  ศรีสงคราม
2. นางสาวอมรรัตน์  นนท์สุข
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายพรอนันต์  เชื้อคำเพ็ง
2. นายวรรธนะ  วิเศษวุธ
 
1. นายณัฐชาติ  ต้องเดช
2. นางสาวสุวรรณา  วงค์สุวรรณ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชกมล  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอัชรี  น้อยสีมุม
3. เด็กหญิงเจษฒิญาภรณ์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางศิวาพร  โสวรรณา
2. นางสาวจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลาวัณย์  หล้าดี
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  คำมุงคุณ
 
1. นางสาววีระพรรณ  ศรีสงคราม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมินตรา  จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  ศิริชัยพรศักดิ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิพนธ์  วงค์ผาบุตร
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  พรหมดี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฉัตรชัย  พรหมจันทร์
 
1. นางสุวรรณา  วงค์สุวรรณ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายทินรัตน์  โสฬส
2. เด็กชายไพโรจน์  เชื้อวงค์พรหม
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิติยา  โคตรนาแก
2. เด็กหญิงอุไลพร  วงศ์ชาชม
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปกร  สุคม
2. นายธนาธิศ  พิละมาตย์
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  ศรีหลิ่ง
2. เด็กชายมรรษธร  พรหมจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  คำคนซื่อ
2. เด็กชายวรพัฒน์  วงษ์จำปา
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วงค์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรทัย  ทองเรือง
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงลักษณ์  บุญทอง
2. นายสมพงษ์  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
2. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  ศรีหนองห้าง
2. นางสาวทิพวรรณ  กันทะธง
3. นางสาววัชราภรณ์  พรหมดี
4. นายศุภเชรษฐ์  ไตรยราช
5. นางสาวสุภาวดี  เกตุบุญ
6. นายอดิศร  จันทะคูณ
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อขาวพิมพ์
2. เด็กหญิงมาลิสา  ท้าวใค
3. เด็กชายศุภชัย  โคตรพรม
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.56 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริชาติ  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวพรนภา  พนมกุล
3. นางสาวพิมลพร  พ่อสาร
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ