สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาววิกานดา  พรหมดี
 
1. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นายกิตติพงษ์  ใบลาน
2. นายเลิศชัย  ทองเชื้อ
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
2. นางสาวภาวิณี  น้อยสีมุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกมลรัตน์  ฝาระมี
 
1. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุพัฒน์  ประกาวะเล
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชุมปลา
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอัญฐิริมาภรณ์  พิรุณสุนทร
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ศิริชัยพรศักดิ์