สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวกรรณิการ์  คำคนซื่อ
2. นางสาวจิติมา  วงค์อุดดี
 
1. นางพรมลี  คำชุม
2. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นายอัษฎาวุฒิ  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายทินกร  ธงยศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  วงค์สุขะ
 
1. นางจงจิต  ยะไชยศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  พะตะเพ็ง
2. เด็กหญิงวิยะดา  ไตรยราช
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
2. นางจงจิต  ยะไชยศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรฤษ  ภักดิ์ภูมินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  คำมุงคุณ
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. นางสาวกัลยรัตน์  กัลยาแก้ว
2. นางสาวนางสาววรินธร  แก้วบุญเรือง
 
1. นายสิทธิชัย  ลามุงคุณ
2. นายประจิตร  ลิ้มตระกูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 62.17 ทองแดง 12 1. นางสาวอัจฉรา  นาชัย
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  ศิริชัยพรศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายพรอนันต์  เชื้อคำเพ็ง
2. นายวรรธนะ  วิเศษวุธ
 
1. นายณัฐชาติ  ต้องเดช
2. นางสาวสุวรรณา  วงค์สุวรรณ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายทินรัตน์  โสฬส
2. เด็กชายไพโรจน์  เชื้อวงค์พรหม
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช