สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  บุทธิทักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  โคตรตาแสง
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุริมาตร  วงค์ศรีชา
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เชื้อดวงผูย
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เชื้อวงค์พรม
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
2. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวรัตนภรณ์  คำมุงคุณ
2. นางสาวอนุตรา  ไชยศล
3. นางสาวเบญจวรรณ  นาพิลา
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
2. นางสาวประจิมไพ  อ่อนอั้วะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรรศน์มน  มั่นศักดิ์
2. เด็กหญิงอรพินธุ์  ป้อมบ้านต้า
3. เด็กหญิงเกศสุดา  กองเกิด
 
1. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวประกายแก้ว  วงศ์จำปา
2. นางสาวสุภาพร  พ่อไชยราช
 
1. นายวัชรินทร์  บุญพินิจ
2. นายสุริศักดิ์  ไชยวงศา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงประณีตา  บุตรดี
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายเจตภานุ  แก้วบุรี
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาวนา  วงค์กระโซ่
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นายอรรถพล  ตันสมรส
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ตาริไชย
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายชานนท์  แสงสี
2. เด็กชายนัฐพล  แสนรังค์
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์แสงน้อย
4. เด็กชายผดุงพล  แก้วจัด
5. เด็กหญิงพรมงคล  ตันสมรส
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ชะลอ
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีสองเมือง
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไตยราช
9. เด็กหญิงอรทัย  เสนจันตะ
10. เด็กชายอรรถชัย  พรหมโสม
 
1. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
2. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.42 เงิน 6 1. นายกาญ  โมรัตน์
2. นายนายสิทธิชาติ  วงศ์ดวงผา
3. นางสาวนิภาภรณ์  ศรีแสน
4. นางสาวปริษา  พาลึก
5. นางสาวพรนภา  พ่อยันต์
6. นางสาวพัชรินทร์  ไกยะฝ่าย
7. นายอรรถพล  ตันสมรส
8. นายอัครินทร์  พ่อเพียโคตร
9. นายเนติพงษ์  ภิญโญ
10. นางสาวเบญจวรรณ  วังกะธาตุ
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงพนมรักษ์  หอมพนา
 
1. นางสาววีระพรรณ  ศรีสงคราม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.14 เงิน 8 1. เด็กชายโชคทวี  น้อยสีมุม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  นนท์สุข
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 1. เด็กชายพิทวัช  สีเลา
 
1. นางสุวรรณา  วงค์สุวรรณ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรรย์ญา  โสภานุเวช
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  สอนง่าย
 
1. นางสาววีระพรรณ  ศรีสงคราม
2. นางสาวอมรรัตน์  นนท์สุข
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชกมล  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอัชรี  น้อยสีมุม
3. เด็กหญิงเจษฒิญาภรณ์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางศิวาพร  โสวรรณา
2. นางสาวจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย