สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมฤดี  ชาเครือ
 
1. นางศิวาพร  โสวรรณา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนุจรีย์  สมแพง
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 10 1. นายนันทวัฒน์  บาดตาสาว
 
1. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอรพิน  นารีนุช
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  วงค์หนายโกด
2. นางสาวปิยะนันท์  พรมพินิจ
3. นางสาวอาธิตยา  แสนสุภา
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
2. นางพรมลี  คำชุม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรนุช  แสงโคตร
2. เด็กชายมงคล  คำคนซื่อ
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
2. นางศิวาพร  โสวรรณา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  ธนคำดี
2. นางสาวศิริญาภรณ์  คำคนซื่อ
3. นางสาวอาริตา  โสดาพรม
 
1. นางสาวสุดาพร  ใจเที่ยง
2. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายต้นกล้า  ปัญญาพ่อ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาเครือ
 
1. นางปริญญา  หอมสมบัติ
2. นายศรทอง  รูปสม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 1. นายภานุทัศ  แสนสุภา
2. นางสาวศิริประภัสร์  พรมกาวงษ์
3. นางสาวอมรรัตน์  ตันสมรส
 
1. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.62 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กู่แก้ว
2. เด็กหญิงกฤษดา  วงศ์แสงน้อย
3. เด็กหญิงณุธิตา  ชาเรืองเดช
4. เด็กหญิงปวิดา  อินกอง
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชาเครือ
 
1. นายวชิระ  พลพิทักษ์
2. นางสาววิภาภรณ์  สะเดา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  บุตรดี
2. นางสาวปวีณา  อินทวงค์
3. นางสาวปาณิศา  ผ่องโอภาส
4. นางสาววนิดา  วงค์วิวงค์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  อัตรวิชา
 
1. นายวชิระ  พลพิทักษ์
2. นางสาววิภาภรณ์  สะเดา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุคำภา
 
1. นางสาวนนทนพ  บุญมุสิโก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 1. นางสาวจตุพร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวนนทนพ  บุญมุสิโก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  พ่อธานี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โคตรชัย
 
1. นางสาวกันทิยา  เชื้อคนมั่น
2. นางสาวนงนุช  วังทะพันธ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.45 ทอง 13 1. นายนายอภิวิชญ์  เชื้อคำเพ็ง
2. นางสาววิภาพร  คนหมั่น
 
1. นางฑญดา  วงค์ตาผา
2. นางสาวนงนุช  วังทะพันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง 12 1. นางสาวกชกร  คำภูษา
2. นางสาวณัฐริกา  วงศ์ผาบุตร
3. นางสาวนุศรา  สลักคำ
4. นางสาวลัดดาพร  พ่อสียา
5. นางสาววราภรณ์  สร้อยคำหลา
6. นางสาววิภาภรณ์  หวัดพระศรี
7. นางสาวสายฝน  คำบึงกลาง
8. นางสาวสุดารัตน์  เมืองสุวรรณ
9. นางสาวอินทิราพร  เดชพันธ์
10. นางสาวเอมิกา  เสนาช่วย
 
1. นายสัญญา  ตั้งตระกูล
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ
3. นางสาวสุภาวรรณ  นามสุโพธิ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ฝากกิจ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยโชติ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเสริม
6. เด็กหญิงนัทชา  ไชยบัน
7. เด็กหญิงประภาพร  สมดี
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชื้อกุณะ
9. เด็กหญิงสมิตา  ลีลา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นเหล้า
11. เด็กหญิงอรพรรณ  แสนสุภา
12. เด็กหญิงอรัญญา  แสนสุภา
13. เด็กหญิงอัจฉรียา  เกียรติกุลกังวาน
14. เด็กชายเทิดศักดิ์  ปุริง
15. เด็กหญิงเพชรลดา  เหง้าโอสา
 
1. นางจงจิต  ยะไชยศรี
2. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
3. นางประทีป  มีระหงษ์
4. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนมหาไชย
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  วงศ์ตาผา
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  ไชยเพ็ชร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. นางสาวนงนภัส  วงษาหล้า
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพจนาถ  พิละมาตย์
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยยา  วงค์ตาแสง
2. นายธวัชชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  แก้วปัญญา
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริมล  วงค์ศรีชา
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นายฉัตริน  จันทะโสก
2. นายวราพงษ์  กลำภักดิ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  เสนาช่วย
4. นายสมเดช  แสนสุภา
5. นายอภิเดช  อุปละ
6. นายเนติพงษ์  จวงจันทร์
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายธีรวัฒน์  คำมุงคุณ
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 1. นางสาวพรชิตา  เชื้อคำฮด
 
1. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริษา  อินภูวา
 
1. นางอรสา  ราชนาวี
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทินกร  พรมเสมอ
2. นายภานุ  ใจเที่ยง
3. นางสาวอรรถยา  ไถ่เงิน
4. นางสาวเบญจพร  แสนสุภา
5. นายไชยา  คำคนซื่อ
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิติยา  โคตรนาแก
2. เด็กหญิงอุไลพร  วงศ์ชาชม
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปกร  สุคม
2. นายธนาธิศ  พิละมาตย์
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  คำคนซื่อ
2. เด็กชายวรพัฒน์  วงษ์จำปา
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วงค์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรทัย  ทองเรือง
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงลักษณ์  บุญทอง
2. นายสมพงษ์  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
2. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  ศรีหนองห้าง
2. นางสาวทิพวรรณ  กันทะธง
3. นางสาววัชราภรณ์  พรหมดี
4. นายศุภเชรษฐ์  ไตรยราช
5. นางสาวสุภาวดี  เกตุบุญ
6. นายอดิศร  จันทะคูณ
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อขาวพิมพ์
2. เด็กหญิงมาลิสา  ท้าวใค
3. เด็กชายศุภชัย  โคตรพรม
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.56 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริชาติ  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวพรนภา  พนมกุล
3. นางสาวพิมลพร  พ่อสาร
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ