สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 24 1. นายตรีภพ  แสนสุภา
 
1. นางปรารถนา   แพนสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 19 1. นางสาววรรณภา  วงค์ชาชม
 
1. นางปรารถนา  แพนสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 11 1. นางสาวโสภิตา  แก้วอินทร์
 
1. นางปรารถนา  แพนสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 1. นายแรมจันทร์  วงค์ชาชม
 
1. นางปรารถนา  แพนสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นางสาวไพริน  วงศ์กระโซ่
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวพรพรรณ  พ่อขันชาย
 
1. นางนภาพร   โพนเมืองหล้า
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชุลีพร  พ่อชัย
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 22 1. นางสาวพรพิวรรณ  ปัญญาพ่อ
 
1. นางนภาพร   โพนเมืองหล้า
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงวันทกานต์  กุดหนองแดง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เพียรักษา
3. นางสาวอภิญญา  พ่อสียา
 
1. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
2. นางสุดารัตน์   วงศ์คำจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวปวีณา  วงศ์ศรีชา
2. นางสาวพรรญรัตน์  มูลทาเย็น
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ภูมิลา
 
1. นางสุดารัตน์   วงศ์คำจันทร์
2. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ทบแก้ว
2. เด็กชายพลรัตน์  แสนสุภา
 
1. นายณัชวิทย์   แสนสุริวงค์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 1. นายจีระพงศ์  พ่อยันต์
2. นายภูวดล  สุขเติม
 
1. นายณัชวิทย์   แสนสุริวงค์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พ่อคนตรง
2. เด็กหญิงประภัสรา  เชื้อสาทุม
3. เด็กหญิงสุนิตา  น่านโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงสุภาพร  น่านโพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงอมรทัย  พ่อกว้าง
 
1. พระพิชิต  ทิวากโร
2. พระสุริยา  พรเพชร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  เชื้อตาหมื่น
 
1. นางนฎปพร    เหล็กจารย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 26 1. เด็กชายกิตตินพ  พ่อสียา
2. เด็กหญิงอภัษรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางนฎปพร    เหล็กจารย์
2. พระพิชิต  ทิวากโร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 24 1. นายจำนงค์  วงษ์คะสุ่ม
2. นางสาวทิพวรรณ  สุนา
 
1. นางกัญภร   แก้วพิกุล
2. พระสุริยา  พรเพชร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวจริยา  จันทวัง
2. นายจีระพงศ์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงฉันท์ชนก  วงค์กระโซ่
4. นางสาวชมพูนุช  วิเศษศรี
5. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์วงค์เดือน
6. นายปิยะวัตร  แสนสุภา
7. นางสาวพรนิภา  พ่อธานี
8. นางสาวพรสวรรค์  แสนสุภา
9. เด็กหญิงพิมพร  ศรีบุญเรือง
10. นางสาววนิดา  คนตรง
11. นายวัชรพงษ์  พ่อยันต์
12. นายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์ศรีชา
13. เด็กหญิงสุทราวดี  โพธิ์ศรี
14. นางสาวสุนิตา  จำปาทัศน์
15. นายอธิวัฒ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางกัญภร   แก้วพิกุล
2. นายอภิชาติ  ชาเรืองเดช
3. นายเฉลิมพล  แสนสุภา
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพรสุรีย์  แสนสุภา
2. นางสาวรุ่งทิวา  จิตอามาตย์
 
1. นายอภิชาติ   ชาเรืองเดช
2. นางกัญภร   แก้วพิกุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายวุฒินันท์  จันตุ
 
1. นายณรงค์  น้อยใหญ่
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. นางสาวกมลลักษณ์  พ่อไชย
2. นางสาวสริรัตน์  พ่อกว้าง
 
1. นายณรงค์   น้อยใหญ่
2. นายทนงศักดิ์  แสนสุภา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวัชระพงษ์  พ่อยันต์
 
1. นายณรงค์  น้อยใหญ่
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาลาทอง
 
1. นางปรารถนา  แพนสิงห์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  แสนสุภา
2. เด็กชายคณัสนันท์  เชื้อคำเพ็ง
3. นายชาตรี  วงค์ศรีชา
4. นายภูวดล  สุขเติม
5. เด็กชายเพชรสยาม  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
2. พระสุริยา  พรเพชร
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพจณี  พ่ออามาตย์
2. นางสาวรัติมากรณ์  แสนศรี
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
2. นางนฎปพร   เหล็กจารย์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมณพัฒน์   ศรีเครือ
 
1. นางภัทติยา   อ่อนสี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายสมชาย  พรหมดี
 
1. นางนฎปพร   เหล็กจารย์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฬารัตน์  ฝาระมี
 
1. นางภัทติยา  อ่อนสี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจตุพิช  เสนาช่วย
2. นายวีระ  กุดหนองแดง
 
1. นายเฉลิมพล  แสนสุภา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.9 เงิน 6 1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์หนายโกฎ
2. นายธนากร  วังกะธาตุ
3. นางสาวศิริรักษ์  พ่อกว้าง
 
1. นางพัชรินทร์   จิตจำนงค์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยะบุตร  แสนสุภา
2. นายศักรินทร์  แสนสุภา
3. นายอดิศักดิ์  ศรียะไชย
 
1. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
2. นายทนงศักดิ์  แสนสุภา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติกร  รักษาพล
2. นายวีรวัฒน์  พ่อไชยราช
3. นายเกริกพล  พังยะ
 
1. นายทนงศักดิ์  แสนสุภา
2. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิดา  แสนสุภา
2. เด็กหญิงมุกดา  แสงไชย
3. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางวันเพ็ญ  คำพิลา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.75 ทอง 4 1. นายคเชนทร์  แก่นปัดสา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฝาระมี
3. นางสาวมีนา  วงศ์กระโซ่
 
1. นางวันเพ็ญ  คำพิลา