สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 24 1. นายตรีภพ  แสนสุภา
 
1. นางปรารถนา   แพนสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชุลีพร  พ่อชัย
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 22 1. นางสาวพรพิวรรณ  ปัญญาพ่อ
 
1. นางนภาพร   โพนเมืองหล้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ทบแก้ว
2. เด็กชายพลรัตน์  แสนสุภา
 
1. นายณัชวิทย์   แสนสุริวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 1. นายจีระพงศ์  พ่อยันต์
2. นายภูวดล  สุขเติม
 
1. นายณัชวิทย์   แสนสุริวงค์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพรสุรีย์  แสนสุภา
2. นางสาวรุ่งทิวา  จิตอามาตย์
 
1. นายอภิชาติ   ชาเรืองเดช
2. นางกัญภร   แก้วพิกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายสมชาย  พรหมดี
 
1. นางนฎปพร   เหล็กจารย์