สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 19 1. นางสาววรรณภา  วงค์ชาชม
 
1. นางปรารถนา  แพนสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 1. นายแรมจันทร์  วงค์ชาชม
 
1. นางปรารถนา  แพนสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงวันทกานต์  กุดหนองแดง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เพียรักษา
3. นางสาวอภิญญา  พ่อสียา
 
1. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
2. นางสุดารัตน์   วงศ์คำจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 26 1. เด็กชายกิตตินพ  พ่อสียา
2. เด็กหญิงอภัษรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางนฎปพร    เหล็กจารย์
2. พระพิชิต  ทิวากโร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. นางสาวกมลลักษณ์  พ่อไชย
2. นางสาวสริรัตน์  พ่อกว้าง
 
1. นายณรงค์   น้อยใหญ่
2. นายทนงศักดิ์  แสนสุภา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.9 เงิน 6 1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์หนายโกฎ
2. นายธนากร  วังกะธาตุ
3. นางสาวศิริรักษ์  พ่อกว้าง
 
1. นางพัชรินทร์   จิตจำนงค์