สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 11 1. นางสาวโสภิตา  แก้วอินทร์
 
1. นางปรารถนา  แพนสิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พ่อคนตรง
2. เด็กหญิงประภัสรา  เชื้อสาทุม
3. เด็กหญิงสุนิตา  น่านโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงสุภาพร  น่านโพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงอมรทัย  พ่อกว้าง
 
1. พระพิชิต  ทิวากโร
2. พระสุริยา  พรเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  เชื้อตาหมื่น
 
1. นางนฎปพร    เหล็กจารย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 24 1. นายจำนงค์  วงษ์คะสุ่ม
2. นางสาวทิพวรรณ  สุนา
 
1. นางกัญภร   แก้วพิกุล
2. พระสุริยา  พรเพชร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวจริยา  จันทวัง
2. นายจีระพงศ์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงฉันท์ชนก  วงค์กระโซ่
4. นางสาวชมพูนุช  วิเศษศรี
5. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์วงค์เดือน
6. นายปิยะวัตร  แสนสุภา
7. นางสาวพรนิภา  พ่อธานี
8. นางสาวพรสวรรค์  แสนสุภา
9. เด็กหญิงพิมพร  ศรีบุญเรือง
10. นางสาววนิดา  คนตรง
11. นายวัชรพงษ์  พ่อยันต์
12. นายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์ศรีชา
13. เด็กหญิงสุทราวดี  โพธิ์ศรี
14. นางสาวสุนิตา  จำปาทัศน์
15. นายอธิวัฒ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางกัญภร   แก้วพิกุล
2. นายอภิชาติ  ชาเรืองเดช
3. นายเฉลิมพล  แสนสุภา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพจณี  พ่ออามาตย์
2. นางสาวรัติมากรณ์  แสนศรี
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
2. นางนฎปพร   เหล็กจารย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมณพัฒน์   ศรีเครือ
 
1. นางภัทติยา   อ่อนสี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยะบุตร  แสนสุภา
2. นายศักรินทร์  แสนสุภา
3. นายอดิศักดิ์  ศรียะไชย
 
1. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
2. นายทนงศักดิ์  แสนสุภา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติกร  รักษาพล
2. นายวีรวัฒน์  พ่อไชยราช
3. นายเกริกพล  พังยะ
 
1. นายทนงศักดิ์  แสนสุภา
2. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิดา  แสนสุภา
2. เด็กหญิงมุกดา  แสงไชย
3. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางวันเพ็ญ  คำพิลา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.75 ทอง 4 1. นายคเชนทร์  แก่นปัดสา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฝาระมี
3. นางสาวมีนา  วงศ์กระโซ่
 
1. นางวันเพ็ญ  คำพิลา