สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนันทิญา  สายมิ่น
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  พิกุลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 20 1. นางสาวบัญพตี  ประทุมลี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  พิกุลศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลดา  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  พิกุลศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 1. นางสาวบุญสิตา  การุณใจ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  พิกุลศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไชยศ  วิชัยวงศ์
 
1. นางสาวนิศากร  เขียวสอาด
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เดชธงชัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงเอมอร  ยลสุข
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาวนิศากร  เขียวสอาด
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 6 1. นางสาวชนิดา  ตะวังทัน
2. นางสาววันนิสา  อุ่นชัย
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาวนิศากร  เขียวสอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณิภา  วงศ์แก่นเวียง
2. เด็กหญิงสุวิมล  สายตา
 
1. นายอาคม  ชื่นตา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรางทอง  สงวนชาติ
2. นางสาวสุพรรษา  แสงสุวรรณ
 
1. นายอาคม  ชื่นตา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หารา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผางโยธา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายจีระวัตร  ผุยผล
 
1. นายศิริชาติ  วงศ์หนายโกฎ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารียา  ตะวังทัน
 
1. นางวิภารัตน์  มัณฑะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  โพธิตะนัง
 
1. นายภาณุวัฒน์  มัณฑะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองสง่า
2. เด็กชายธีรพันธ์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวิลัย
 
1. นางพวงเพชร  บุตรศรี
2. นางสาวจันทร์จิรา  กิมาลี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวพัชรา  สังฆ์ทิพย์
2. นางสาวมณีรัตน์  เชื้อตาหมื่น
3. นางสาวเจนจิตร  พินิจผล
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  อุ่นชัย
2. นางสาวศศินวรรษา  ปรเมษฐ์ดลปรีดี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณกร  โรจนืสุวรรณ์
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์  ยศติปัญญา
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุภัทร  คำสุทร
2. เด็กชายสุเมฆ  แสงสุวรรณ
 
1. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงศ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงกันรี  คะยอม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงสุวรรณ
3. เด็กชายธีระภัทร์  เขียวสะอาด
4. เด็กชายวริศ  ด้วงลำพันธ์
5. เด็กหญิงสุนิตา  อำลอย
 
1. นายเที่ยง  ศิริวัชรกาญจน์
2. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 9 1. นางสาวกุ้งนาง  ศรีแนนบาล
2. นางสาวจิราพร  ทางโคตร
3. นางสาวจิราพร  ผุยผล
4. นางสาวอริศรา  ขันทะรักษ์
5. นางสาวอำนวยพร  วงษ์ก่อ
 
1. นายเที่ยง  ศิริวัชรกาญจน์
2. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  พลมาตย์
2. เด็กหญิงพิมพร  แสงมณี
3. เด็กหญิงมธุริน  คำสอน
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองไพร
5. เด็กชายอิทธิพล  อึ้ง
 
1. นางสุพัตรา  ราชวัตร
2. นางวรรญพร  วงค์ศรีชา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสงดาว
2. นางสาวจารุวรรณ  ขันทะยันต์
3. นางสาวศิริทร  ชัยเพชร
4. นางสาวศุภมาศ  ตะวังทัน
5. นางสาวเกศกนก  สีหาบุตร
 
1. นางสุพัตรา  ราชวัตร
2. นายอดิศรณ์  แวงธิสาร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวอารีรัตน์  บุตรดา
 
1. นายธนรรณพ  ชนะแสบง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 18 1. เด็กชายธีรยุทธ  ผายม
2. เด็กหญิงศรัญธร  คำมุงคุณ
 
1. นายณรงค์  ผาแสน
2. นางวิไลลักษณ์  ผาแสน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง 14 1. นายธนาวัฒน์  เมืองโคตร
2. นางสาวนุชรา  สีลาลิต
 
1. นางวรรญพร  วงค์ศรีชา
2. นางวิไลลักษณ์  ผาแสน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.8 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ล้อมไธสง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ตะวังทัน
3. นางสาวณฤชา  เขียวสะอาด
4. นางสาวณิชกานต์  โชคมาดี
5. นางสาวปิยะฉัตร  ตุ้มอ่อน
6. นางสาวพิรุณรัตน์  คำมุงคุณ
7. นายวัชระพงษ์  กงสะเด็น
8. นางสาวสุพรรนิการ์  ดวงมาลัย
9. นางสาวสุภารัตน์  อุ่นชัย
10. นางสาวสุมิตรา  แสงสุวรรณ
 
1. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
2. นายเที่ยง  ศิริวัชรกาญจน์
3. นายสมหวัง  หล้าสมบัติ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทับทิม  จักรชุม
2. เด็กหญิงลักขณา  กุมลา
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นายเกษม  สุทธิสาร
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวศิรินันท์  บุญมารัตน์
2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  คำมุงคุณ
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นายเกษม  สุทธิสาร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปณิตา  คำคนซื่อ
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงดาว
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นายธนชัย  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงนัดทมล  อุ่นชัย
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายภูมิรินทร์  สายสิทธิ์
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพักตร์ยศ  สุระศรี
2. เด็กชายวัชรินทร์  อุ่นชัย
3. เด็กชายสุรเดช  คำมุงคุณ
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
2. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชพร  ราชวัตร
2. นางสาวภัทรสุดา  ปุราโส
3. นายศักดิ์นรินทร์  พ่วงศิริ
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
2. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนาวิน  พรเจริญ
2. นายภควัต  ตะวังทัน
3. นายราเชนทร์  สอนชัย
4. นายอรรฆชล  ชัยนอก
5. นายเสนาะ  สุโพเนิน
 
1. นายกฤษฎา  พนันชัย
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสาร
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงชนิตา  แก้วนิวงค์
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  พรหมคนซื่อ
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายธนากรณ์  สุทธิสาร
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยนพวรรณ  ญาณะนันท์
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสาร
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาเครือ
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  พรหมคนซื่อ
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นายชานนท์  พาโน
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยนพวรรณ  ญาณะนันท์
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวรรธ  พลรักษา
2. นายบัญชา  สีทองเท
3. นายพงษ์สิทธิ์  ซ้ายซา
4. นายสราวุฒิ  สุผาวัน
5. นายเจษฎา  น้อบน้อม
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตะวังทัน
 
1. MissNoelle  G Arelano
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 5 1. นางสาววิภา  คำมุงคุณ
 
1. นายอดุลย์  หัสระษา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นชัย
 
1. นายสมหวัง  หล้าสมบัติ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนุ่มละมัย  พ่อกว้าง
 
1. นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษ  สุทธิสา
 
1. นายสายัน  ปองไป
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.21 ทอง 5 1. นางสาวนัฐมน  พิมพ์น้อม
 
1. นายสายัน  ปองไป
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลลิตา  การะเกต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จุลทอง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายนิพิฏฎ์  มังคละเสถียร
2. เด็กชายอรรถชัย  ทัศวงษ์
 
1. นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์
2. นายสายัน  ปองไป
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวปนัดดา  แสงกาศ
2. นางสาววิจิตรา  โคตะ
 
1. นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์
2. นายสายัน  ปองไป
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญานิศ  ผิวดำ
2. เด็กหญิงมิตรา  มาตราช
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวกุสุมา  อรรคศรีวร
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสรวิทย์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายสุริยา  สุนโท
 
1. นางสาวสุผกา  บุญกอ
2. นางสาวจิตระดา  สุนโท
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเสกสรรค์  สีระพา
 
1. นางสาวสุผกา  บุญกอ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดุสิตา  ด้วงลำพันธ์
2. เด็กหญิงพรรภษา  สุขเสม
 
1. นางสาวจิตระดา  สุนโท
2. นางสาวสุผกา  บุญกอ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมินทร์นารา  สอนสีดา
 
1. นางสาวจิตระดา  สุนโท
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทศวรรษ  ฝาระมี
 
1. นางสาวจิตระดา  สุนโท
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพย์สุดา  สุขเสม
 
1. นางสาวจิตระดา  สุนโท
 
63 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 73.75 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฎา  ตะวังทัน
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
64 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายนาวิน  พรเจริญ
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
65 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พลมาตย์
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์ผกาน
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายอุทิศ  วงศ์กระโซ่
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  พรหมคนซื่อ
2. เด็กชายธนภัทร์  โรจนสุวรรณ
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายอุทิศ  วงศ์กระโซ่
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รังศรี
2. เด็กชายณัฐพร  พวงจำปา
 
1. นางรัชรินทร์  กัติยัง
2. นางนิมมาน  ชื่นตา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.71 ทอง 4 1. เด็กชายนภดล  ชื่นตา
2. เด็กชายสุเมฆ  แสงสุวรรณ
 
1. นายสุรสิทธ์  กุลวงค์
2. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกริช  มาตราช
2. นายพัฒธวุธ  รัชโน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กุลวงศ์
2. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายคมกริช  อุ่นชัย
2. นายทิวากร  มัณฑะ
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  กุลวงศ์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยารัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวกาญจนา  แสงเมือง
3. นางสาวนารีรัตน์  ศรีสุข
4. นางสาวนิตยา  พลมาตย์
5. นางสาววนิดา  ปลาทอง
6. นางสาวอพิญญา  เบ้างาม
 
1. นางนิมมาน  ชื่นตา
2. นางเจริญรักษ์  คำป้อง
3. นายอาคม  ชื่นตา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.43 ทอง 11 1. เด็กหญิงธีรนุช  ตะวังทัน
2. เด็กหญิงพนิดา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงมธุรส  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวเรวดี  รักษาวงศ์
2. นายสุชิน  คุ้มสติ