สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หารา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผางโยธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายจีระวัตร  ผุยผล
 
1. นายศิริชาติ  วงศ์หนายโกฎ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทับทิม  จักรชุม
2. เด็กหญิงลักขณา  กุมลา
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นายเกษม  สุทธิสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปณิตา  คำคนซื่อ
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายธนากรณ์  สุทธิสาร
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นายชานนท์  พาโน
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 5 1. นางสาววิภา  คำมุงคุณ
 
1. นายอดุลย์  หัสระษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลลิตา  การะเกต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จุลทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายนิพิฏฎ์  มังคละเสถียร
2. เด็กชายอรรถชัย  ทัศวงษ์
 
1. นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์
2. นายสายัน  ปองไป