สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 6 1. นางสาวชนิดา  ตะวังทัน
2. นางสาววันนิสา  อุ่นชัย
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาวนิศากร  เขียวสอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองสง่า
2. เด็กชายธีรพันธ์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวิลัย
 
1. นางพวงเพชร  บุตรศรี
2. นางสาวจันทร์จิรา  กิมาลี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวศิรินันท์  บุญมารัตน์
2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  คำมุงคุณ
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นายเกษม  สุทธิสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นายธนชัย  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงนัดทมล  อุ่นชัย
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายภูมิรินทร์  สายสิทธิ์
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยนพวรรณ  ญาณะนันท์
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวปนัดดา  แสงกาศ
2. นางสาววิจิตรา  โคตะ
 
1. นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์
2. นายสายัน  ปองไป
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญานิศ  ผิวดำ
2. เด็กหญิงมิตรา  มาตราช
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวกุสุมา  อรรคศรีวร
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 73.75 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฎา  ตะวังทัน
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์ผกาน
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายอุทิศ  วงศ์กระโซ่
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกริช  มาตราช
2. นายพัฒธวุธ  รัชโน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กุลวงศ์
2. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายคมกริช  อุ่นชัย
2. นายทิวากร  มัณฑะ
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  กุลวงศ์