สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงลิสา  จันทร์ถาวร
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวบุหลัน  วิเชียร
 
1. นางสุพรรณรี  คงเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 10 1. เด็กหญิงริราวรรณ  พันโน
 
1. นางปรียารัตน์  ทองไพรวัลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 5 1. นางสาวปุยฝ้าย  กุลสุทธิ์
 
1. นางราตรี  แสงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ดอนสิงห์
 
1. นางหงษ์คำ  เมืองโคตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 1. นางสาวสรวงสุดา  ลมอ่อน
 
1. นางวาณี  โรจน์วิรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราภา  นวลสังข์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมอารักษ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวจรรยา  วัลลีย์
2. นางวิณา  หงษาวงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.61 เงิน 8 1. นางสาวภัคจีรา  จันทร์ทศ
2. นางสาวรัตติยา  ศรีคำ
3. นางสาวสุวรรณภรณ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางรัตนา  ศุภวุฒิ
2. นางศตกมล  เอื้ออรัญโชติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสงครุฑ
2. เด็กหญิงลลิตา  เสเนตร์
 
1. นางสุพรรณรี  คงเพชร
2. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวศิรินภา  คนหมั่น
2. นายเกียรติชัย  แสนสุภา
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
2. นางสุพรรณรี  คงเพชร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายอนุชา  พ่อขันชาย
 
1. นางไพศรี  กองสินแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาววานิตา  พ่อไชย
 
1. นางเมทินี  ศุภรัตน์สมบัติ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพู่  กุลสุทธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชอบสาร
3. เด็กหญิงฑัณพร  พงษ์พัง
 
1. นางสมปอง  มุลตองคะ
2. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  แสนรังค์
2. นางสาวศิริวรรณ  ชิงโชติ
3. นางสาวอัญชลี  ทองเทพ
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชารียา  ศรีวิลัย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ด้วงลำพันธ์
 
1. นางพรประเสริฐ  จันทรโคตร
2. นางสาวธัญดา  มีศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา  หงษ์คงคา
2. นางสาวนรีกานต์  สิทธนู
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
2. นางสุริยาภรณ์  จันทศ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นายวิชยานนท์  แสงสุวรรณ
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรโคตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวณิชากร  จุรีมาศ
 
1. นายนิเวศน์  แสงสว่าง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกชกร  โคตะ
2. เด็กชายคุณานนท์  ผึ่งผล
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แก้ววงษา
 
1. นางสุภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนฤมล  ดวงมาลัย
2. นายร่มธรรม  ไชยมงคล
3. นางสาวสิริมาส  พ่อธานี
 
1. นางมัณฑนา  พงษ์เพชร
2. นายณพรรษ  สารทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 4 1. นางสาวธัญพร  มะนาต
2. นางสาวนฤมล  อรรคพิน
3. นางสาวพนิดา  โพธิ์สุ
 
1. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสุภาพร  ศรีจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวดุสิตา  พันเสาขวา
2. นางสาวธัญญาวรรณ  พันธุ์จริต
3. นางสาวศิริลักษณ์  ใจแน่
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ยาไธสง
2. นางสาวขันธทอง  กิริมิตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุณณดา  บัณฑิตภักดี
2. เด็กหญิงลิตา  จันทร์ถาวร
3. เด็กชายอกาล  พาพิมพ์
 
1. นางสุภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์เพชร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง 5 1. นายนพวิทย์  ศศินราเศรษฐ์
2. นางสาวนิตยา  พ่อสาร
3. นายสุขเน  นิ่มนวล
 
1. นางมัณฑนา  ไชยสงค์
2. นางนงนุช  นันตะภักดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. นางสาวจุฬารัตน์  ฉายเรือง
2. นางสาวปริยดา  วงศรีชา
3. นางสาวเบญญภา  บัณฑิตภักดี
 
1. นางวราจิตร  ผิวผ่อง
2. นางนงนุช  นันตะภักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 6 1. นางสาวณัฐริการ  ลาดคอมมอม
2. นายณัฐวี  ทานะกาศ
3. นายพงศกร  พานศร
 
1. นางวราจิตร  ผิวผ่อง
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายต่อตระกูล  แก้วดี
2. เด็กชายธนพล  กวนสี
 
1. นายธานินทร์  ศรีจันทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์เพชร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษาปณ์  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวศิรินญา  โคตรทุมมี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ยาไธสง
2. นายธานินทร์  ศรีจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13    
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชาญวิทย์  ไชยประเทศ
2. เด็กชายภูวนาท  โพธิ์ตะนัง
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลี่ยมสิงขร
2. เด็กหญิงนัทดา  ไชยราช
3. เด็กหญิงศศิกาณน์  อรรคศรีวร
4. เด็กหญิงศศิธร  รักษ์ทอง
5. เด็กหญิงอรัญญา  ปิ่นนิวงศ์
 
1. นางอรศรี  สัญราชา
2. นางเพ็ญประภา  พลโลกา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกรกนก  พิกุลหอม
2. นายจิรวุฒิ  เทพพิทักษ์
3. นายรุ่งภพ  ธรรมศรี
4. นางสาววิมลลักษณ์  เพ็งนุเรศ
5. นางสาวอรวีร์  สัญราชา
 
1. นายเปรม  สุวรรณกูฏ
2. นางอรศรี  สัญราชา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญา  สุขโฉมฉาย
2. นางสาวผกามาศ  พ่อกว้าง
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ผิวแดง
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ไชยพร
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ทัศนา
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพิศมร  สุทธิสาร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 1. นางสาวกรกนก  พิกุลหอม
2. นางสาวพิชญานันท์  เหมนนท์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  โสตะภา
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ใจเย็น
5. นางสาวศิริลักษณ์  สุทธิสาร
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพิศมร  สุทธิสาร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัชรีพร  เจรจิตร์
 
1. นายอารมณ์  ชุมเชิงกาญจน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 11 1. เด็กชายจิรายุ  วรกิจ
2. เด็กหญิงภัสรา  พ่ออามาตย์
 
1. นางอัจฉรา  พ่อสาร
2. นางสาวประทุมพร  เพชรลือชัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 9 1. นางสาวธัญจิรา  แก้วมณี
2. นายวิฑูรย์  อุดมเลิศปรีชา
 
1. นางอัจฉรา  พ่อสาร
2. นางสาวประทุมพร  เพชรลือชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวกนกพรรณ  แสงตะวัง
2. นางสาวจณิชนันทน์  กิมานุวัฒน์
3. นางสาวชลธิชา  เชื้อดวงผุย
4. นางสาวชลธิชา  ทิพย์ประพันธ์
5. นางสาวณัฐนิช  จิระสินธวัช
6. นางสาวบุษกร  อทัยวัตร
7. นางสาวบุษยมาศ  พิมพ์โคตร
8. นางสาวปณิษฐา  จันทร์ทร
9. นางสาวสุจิตรา  ทิพมนต์
10. นางสาวอารยา  นิตชิน
 
1. นางเพ็ญประภา  พลโลกา
2. นางนงนุช  ทองบัวบาน
3. นางอรศรี  สัญราชา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ก้อนคำตัน
2. เด็กชายเอกรัตน์  วงษ์เทพ
 
1. นายอนุชา  วาทะวัฒนะ
2. นางธนัสสรณ์  วาทะวัฒนะ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายทวีศักดิ์  นามประเทือง
2. นางสาวสิริณา  มัคคะวินทร์
 
1. นางพรมดี  รสานนท์
2. นายอิศราวุธ  สุภารัตน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรนภา  แสงอรุณ
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  แซ่จึง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  โคตรชัย
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธนัชชา  สุนโท
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์สุขะ
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณิชกมล  ทองกระจ่าง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายปัญญากร  ละวรรณา
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายณัฐภัทร  นาสว่าง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันทิชา  จุรีมาศ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อรรคศรีวร
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
2. นายมารุต  ปทุมวัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายกิติมศักดิ์  ผามวย
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายศุภชัย  บาคำ
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรวิชญ์  กานิล
2. นายกฤษณะ  เกิดพงษ์
3. นายจักรวรรดิ  พาอ่อนตา
4. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
5. นายธีรพล  โพธิ์ตะนัง
6. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยเดช
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  นวลบูรณ์
 
1. นางอรศรี  สัญราชา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทรนันท์  จันทนะ
 
1. นางอรศรี  สัญราชา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มหาชัย
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยเดช
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิมลลักษณ์  เพ็งนุเรศ
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิราวัฒน์  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลหนองหลวง
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  จันทนะ
4. นายธรณินทร์  จำปาทิ
5. นายธีรพัฒณ์  ศรีธรรมมา
6. เด็กหญิงนลินี  คนหมั่น
7. เด็กชายปรีดา  สารีพันธ์
8. เด็กหญิงพรพรรณ  ราชมะณี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  มิควาฬ
10. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายสายัน  บุตรวร
2. นางนภสร  เมืองโคตร
3. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุรินทร  ถาวร
2. นายณรงค์ฤทธิ์   นามจันทา
3. นางสาวธนัชพร  สุขศรี
4. นายนพวิทย์  ศศินราเศรษฐ์
5. นางสาวปวีณา  สว่างวงค์
6. นางสาวมาลิษา  บุระภา
7. นายฤตวีย์  ดวงมาลัย
8. นางสาวศรัณญา  พงษ์พัง
9. นายศิริวุฒิ  มโนสา
10. นายอำพล  โพธิ์ลำ
 
1. นายสายัน  บุตรวร
2. นางนภสร  เมืองโคตร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ขัน
2. นายธีระวัฒน์  พวงบุรี
3. นายอิทธิพงษ์  สมจิตร
4. นายไพโรจน์  มหาโคตร
 
1. นางนภสร  เมืองโคตร
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุทธิรัก  ผดุงสิทธิธรรม
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาวภัทรวดี  คำแสน
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอธิษฐาน  อภัยโส
 
1. นางนงนุช  ทองบัวบาน
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภัทรสุดา  แสงค่าย
 
1. นางนงนุช  ทองบัวบาน
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.43 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชธิชา  พรหมอารักษ์
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุส  สามารถ
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ทองเทพ
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวณัฐชา  แก้วดวงดี
 
1. นางพรทิพย์  จัยวัฒน์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์ครู
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนจันทะ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ธ.น.ตื้อ
4. นายวัฒนา  จักรชุม
5. นางสาวอรณิชา  ทองเทพ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
2. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวธันยา  ศรีแสน
2. นางสาวปภาวี  เมืองโคตร
3. นางสาวพรชิดา  สุริย์
4. นางสาวมินตรา  พงษ์หนองโน
5. นางสาวรังสิมา  ธรรมจักรจิต
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
2. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชยา  อนุ
 
1. นายอนันต์  บุญพา
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเนตรชนก  ชินบูรณ์
 
1. นางวิมลรัตน์  วาริยาตร์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายดุลยวัต  เย็นเปี่ยม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ตั้งตระกูล
 
1. นายพิชัย  คำสิงห์
2. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวฉัตรทอง  พลรัตน์
2. นางสาวอรญา  ราชวัตร
 
1. นายพิชัย  คำสิงห์
2. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะกร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีนวล
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์กอง
4. เด็กหญิงสิริประภา  ธรรมนา
5. เด็กหญิงอัมพร  ทีระฆัง
 
1. นางวนิดา  ตติยะรัตน์
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  เมตุลา
2. นายชัยมงคล  ป้องปก
3. นางสาวพิมชนก  พินทอง
4. นางสาวสิริมาส  พ่อธานี
5. นายอภิเชษฐ์  อาชะนี
 
1. นางวนิดา  ตติยะรัตน์
2. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยนันตะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  กาลัง
3. เด็กหญิงสุทธิสา  แก่นจันทร์
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสมฤทัย  อยู่นาค
2. นางสาวสุพรรษา  รินทะจะกะ
3. นางสาวสุพัฒตา  สุมนารถ
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ศรีอำคา
2. เด็กหญิงชนานันท์  พรหมเสน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บาทิพย์
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชไม  มหาโคตร
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีหาตา
3. นางสาวรัตนาวดี  ลีมาก
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ตั้งตระกูล
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  อรรคพิณ
 
1. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
2. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชัญญา  ชะนะเคน
 
1. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรุณภัสร์  สุขวันธนรัตน์
2. เด็กหญิงอภัสรา  มันตะ
 
1. นางสมปอง  มุลตองคะ
2. นางพรประเสริฐ  จันทรโคตร
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพลอยไพลิน  แก้วมณีจันทร์
 
1. นายนิเวศน์  แสงสว่าง
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองสง่า
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กันหาคม
 
1. นางสาวจรรยา  วัลลีย์
2. นางสาวมาลา  ไชยภักดี
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนงนุช  ทิพย์แก้ว
 
1. นางสาวจรรยา  วัลลีย์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  นาศรีทม
 
1. นายธีรภัท  สำเภา
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทราพร  เจริญวัชระ
 
1. นางวิริยา  บริบูรณ์
 
92 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนลนีย์  อัังกูรธนะวัฒน์
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
93 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัยนา  คำเบ้า
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนวันต์  สะมิตร
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวิชยุทธ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายพิชัย  คำสิงห์
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาลอด
2. นายกรวิชญ์  กานิล
3. เด็กหญิงกาญจนา   พลมาตย์
4. นางสาวชลธิชา    พลหนองหลวง
5. เด็กหญิงชลรญา  โคตรพรหม
6. เด็กชายชาคริต  เมืองโคตร
7. นางสาวฐิดาภรณ์  เลื่อนไชย
8. เด็กหญิงธนวันต์  สะมิตร
9. นางสาวธนัชพร   ส่งศรี
10. นายธีรพัฒน์  ศรีธรรมมา
11. เด็กหญิงนนลนีย์  อัังกูรธนะวัฒน์
12. นางสาวนพวรรณ  ศิริอริศราวรกุล
13. นางสาวนภาภรณ์  มาติยา
14. เด็กหญิงนัยนา  คำเบ้า
15. เด็กชายปกรณ์  รินทร์อุดมผล
16. นายปรีดา  สารีพันธ์
17. นางสาวปรียา  สมจิตร์
18. เด็กหญิงปุณฑริก  ดอนสิงห์
19. นางสาวพิมพกานต์  หาขาว
20. นางสาวภัทรนันท์  จันทนะ
21. นางสาวมาริษา   บูรภา
22. นางสาววราภรณ์   มิควาฬ
23. นางสาววัชรี   แช่มชื่น
24. นางสาวศรัญญา   พงษ์พัง
25. เด็กชายสมชาย  ฟูสด
26. นางสาวสุธิษา  อินทวงค์
27. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นิ่มละมัย
28. เด็กชายอภิเชษฐ์  ราชวัตร
29. นายอิทธิพงษ์  สมจิตร์
30. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
2. นางนภสร  เมืองโคตร
3. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
4. นางสาวสุดาพร  โกศลวัฒน์
5. นางขวัญตา  สินาคม
6. นางวิณา  หงษาวงค์
7. นายสายัน  บุตรวร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายปุณณวิช  วงค์หนายโกฏิ
2. เด็กชายสุทธิวัส  ปุญญา
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางสาวฐิติรัตน์  อุพร
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพายุพัฒน์  พรหมโชโต
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์วีระวงศ์
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางสาวฐิติรัตน์  อุพร
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงชฎาพร  อังคำ
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางฐานิตา  นางลอย
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.17 ทอง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายสมชาย  ครทน
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางฐานิตา  นางลอย
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เลื่อนไชย
2. เด็กหญิงวาทินี  พัศโน
3. เด็กหญิงอังสุมาลี  กาญจนราช
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อทิพย์  โทนสิมมา
2. นางสาวรัตน์ศิริ  พรมอารักษ์
3. นางสาวอุบลวรรณ  ผลขาว
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุรินทร์  ถาวร
2. นายรัฐพงษ์  ประทุมภักดิ์
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางฐานิตา  นางลอย
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายคมกฤษ  ธงวิชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คนหมั่น
3. เด็กชายไกรสร  ภูสอตัง
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  แก้วมา
2. นางสาวชุติมา  นันตะภักดิ์
3. นางสาวเอื้องฟ้า  น้อยตุลัง
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงยุวดี  ศรีนอ
3. เด็กชายอัษฎา  สมวรรณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลเมือง
2. นางสุจิตร์  มันทะ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายธัชชัย  ธิศาลา
2. นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงศ์
3. นายวุฒิชัย  มาตคม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลเมือง
2. นางสุจิตร์  มันทะ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีภาทัศน์
2. นางสาวจริญญา  วงชาชม
3. เด็กหญิงชนิกา  ชามาตย์
4. เด็กหญิงทิวาพร  หนูห่วง
5. เด็กชายธีระวัฒน์  สิวกระโทก
6. นางสาวอุไรรัตน์  ลำลอง
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกนิษฐา  มิตรอารักษ์
2. นายคมศักดิ์  พัฒนวงษ์ชัย
3. นายนาวิน  สันประเทียบ
4. นางสาวปนัดดา  โยชนา
5. นางสาวพัชรินทร์  ดอนสิงห์
6. นางสาววันเพ็ญ  นามเสาร์
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  อรรคนิตย์
2. เด็กหญิงวราพร  พ่อคนตรง
3. เด็กหญิงวิฬาพร  พรหมอารักษ์
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.08 เงิน 7 1. นางสาวจารีมาศ  หลวงพรหม
2. นางสาวชมพูนุช  ประดับวงษ์
3. นางสาวพัชรินทร์  รูปดี
 
1. นางปราณีต  ศรีเจริญ
2. นางสุจิตร์  มันทะ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.17 ทอง 6 1. นายจักรกฤษณ์  ชินคำ
2. นายชัยชนะ  คุ้มสติ
3. นางสาวภัทราพร  เจริญวัชระ
 
1. นายจุมพล  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสาวชนิตพร  ทัศคร
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  พุกพล
2. นางสาวนันธิดา  คำป้อง
3. นางสาวพรชิตา  ชมภูราษฏร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์เพชร
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เมตุลา
3. เด็กหญิงรติกานต์  สุวรรณไมตรี
 
1. นางปราณีต  ศรีเจริญ
2. นางสุจิตร์  มันทะ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติญา  พุกพล
2. นางสาวนงนุช  ทิพย์แก้ว
3. นางสาวปวีณา  บุญนิ้ม
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ