สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวบุหลัน  วิเชียร
 
1. นางสุพรรณรี  คงเพชร
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราภา  นวลสังข์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมอารักษ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวจรรยา  วัลลีย์
2. นางวิณา  หงษาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวศิรินภา  คนหมั่น
2. นายเกียรติชัย  แสนสุภา
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
2. นางสุพรรณรี  คงเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายอนุชา  พ่อขันชาย
 
1. นางไพศรี  กองสินแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชารียา  ศรีวิลัย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ด้วงลำพันธ์
 
1. นางพรประเสริฐ  จันทรโคตร
2. นางสาวธัญดา  มีศิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวณิชากร  จุรีมาศ
 
1. นายนิเวศน์  แสงสว่าง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ก้อนคำตัน
2. เด็กชายเอกรัตน์  วงษ์เทพ
 
1. นายอนุชา  วาทะวัฒนะ
2. นางธนัสสรณ์  วาทะวัฒนะ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายทวีศักดิ์  นามประเทือง
2. นางสาวสิริณา  มัคคะวินทร์
 
1. นางพรมดี  รสานนท์
2. นายอิศราวุธ  สุภารัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรนภา  แสงอรุณ
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์สุขะ
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายดุลยวัต  เย็นเปี่ยม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ตั้งตระกูล
 
1. นายพิชัย  คำสิงห์
2. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวฉัตรทอง  พลรัตน์
2. นางสาวอรญา  ราชวัตร
 
1. นายพิชัย  คำสิงห์
2. นางศิรินทิพย์  โสมสุข