สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.61 เงิน 8 1. นางสาวภัคจีรา  จันทร์ทศ
2. นางสาวรัตติยา  ศรีคำ
3. นางสาวสุวรรณภรณ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางรัตนา  ศุภวุฒิ
2. นางศตกมล  เอื้ออรัญโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาววานิตา  พ่อไชย
 
1. นางเมทินี  ศุภรัตน์สมบัติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา  หงษ์คงคา
2. นางสาวนรีกานต์  สิทธนู
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
2. นางสุริยาภรณ์  จันทศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นายวิชยานนท์  แสงสุวรรณ
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกชกร  โคตะ
2. เด็กชายคุณานนท์  ผึ่งผล
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แก้ววงษา
 
1. นางสุภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนฤมล  ดวงมาลัย
2. นายร่มธรรม  ไชยมงคล
3. นางสาวสิริมาส  พ่อธานี
 
1. นางมัณฑนา  พงษ์เพชร
2. นายณพรรษ  สารทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 4 1. นางสาวธัญพร  มะนาต
2. นางสาวนฤมล  อรรคพิน
3. นางสาวพนิดา  โพธิ์สุ
 
1. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสุภาพร  ศรีจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายต่อตระกูล  แก้วดี
2. เด็กชายธนพล  กวนสี
 
1. นายธานินทร์  ศรีจันทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์เพชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  โคตรชัย
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณิชกมล  ทองกระจ่าง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายปัญญากร  ละวรรณา
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายณัฐภัทร  นาสว่าง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันทิชา  จุรีมาศ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อรรคศรีวร
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
2. นายมารุต  ปทุมวัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายศุภชัย  บาคำ
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  นวลบูรณ์
 
1. นางอรศรี  สัญราชา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุทธิรัก  ผดุงสิทธิธรรม
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.43 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชธิชา  พรหมอารักษ์
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวณัฐชา  แก้วดวงดี
 
1. นางพรทิพย์  จัยวัฒน์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยนันตะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  กาลัง
3. เด็กหญิงสุทธิสา  แก่นจันทร์
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสมฤทัย  อยู่นาค
2. นางสาวสุพรรษา  รินทะจะกะ
3. นางสาวสุพัฒตา  สุมนารถ
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนวันต์  สะมิตร
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายปุณณวิช  วงค์หนายโกฏิ
2. เด็กชายสุทธิวัส  ปุญญา
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางสาวฐิติรัตน์  อุพร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงยุวดี  ศรีนอ
3. เด็กชายอัษฎา  สมวรรณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลเมือง
2. นางสุจิตร์  มันทะ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายธัชชัย  ธิศาลา
2. นายวิศรวัส  จันทร์วีระวงศ์
3. นายวุฒิชัย  มาตคม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลเมือง
2. นางสุจิตร์  มันทะ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  อรรคนิตย์
2. เด็กหญิงวราพร  พ่อคนตรง
3. เด็กหญิงวิฬาพร  พรหมอารักษ์
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.08 เงิน 7 1. นางสาวจารีมาศ  หลวงพรหม
2. นางสาวชมพูนุช  ประดับวงษ์
3. นางสาวพัชรินทร์  รูปดี
 
1. นางปราณีต  ศรีเจริญ
2. นางสุจิตร์  มันทะ