สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 10 1. เด็กหญิงริราวรรณ  พันโน
 
1. นางปรียารัตน์  ทองไพรวัลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 5 1. นางสาวปุยฝ้าย  กุลสุทธิ์
 
1. นางราตรี  แสงทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ดอนสิงห์
 
1. นางหงษ์คำ  เมืองโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 1. นางสาวสรวงสุดา  ลมอ่อน
 
1. นางวาณี  โรจน์วิรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสงครุฑ
2. เด็กหญิงลลิตา  เสเนตร์
 
1. นางสุพรรณรี  คงเพชร
2. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพู่  กุลสุทธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชอบสาร
3. เด็กหญิงฑัณพร  พงษ์พัง
 
1. นางสมปอง  มุลตองคะ
2. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  แสนรังค์
2. นางสาวศิริวรรณ  ชิงโชติ
3. นางสาวอัญชลี  ทองเทพ
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวดุสิตา  พันเสาขวา
2. นางสาวธัญญาวรรณ  พันธุ์จริต
3. นางสาวศิริลักษณ์  ใจแน่
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ยาไธสง
2. นางสาวขันธทอง  กิริมิตร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุณณดา  บัณฑิตภักดี
2. เด็กหญิงลิตา  จันทร์ถาวร
3. เด็กชายอกาล  พาพิมพ์
 
1. นางสุภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์เพชร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง 5 1. นายนพวิทย์  ศศินราเศรษฐ์
2. นางสาวนิตยา  พ่อสาร
3. นายสุขเน  นิ่มนวล
 
1. นางมัณฑนา  ไชยสงค์
2. นางนงนุช  นันตะภักดิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. นางสาวจุฬารัตน์  ฉายเรือง
2. นางสาวปริยดา  วงศรีชา
3. นางสาวเบญญภา  บัณฑิตภักดี
 
1. นางวราจิตร  ผิวผ่อง
2. นางนงนุช  นันตะภักดิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 6 1. นางสาวณัฐริการ  ลาดคอมมอม
2. นายณัฐวี  ทานะกาศ
3. นายพงศกร  พานศร
 
1. นางวราจิตร  ผิวผ่อง
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษาปณ์  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวศิรินญา  โคตรทุมมี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ยาไธสง
2. นายธานินทร์  ศรีจันทร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลี่ยมสิงขร
2. เด็กหญิงนัทดา  ไชยราช
3. เด็กหญิงศศิกาณน์  อรรคศรีวร
4. เด็กหญิงศศิธร  รักษ์ทอง
5. เด็กหญิงอรัญญา  ปิ่นนิวงศ์
 
1. นางอรศรี  สัญราชา
2. นางเพ็ญประภา  พลโลกา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกรกนก  พิกุลหอม
2. นายจิรวุฒิ  เทพพิทักษ์
3. นายรุ่งภพ  ธรรมศรี
4. นางสาววิมลลักษณ์  เพ็งนุเรศ
5. นางสาวอรวีร์  สัญราชา
 
1. นายเปรม  สุวรรณกูฏ
2. นางอรศรี  สัญราชา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญา  สุขโฉมฉาย
2. นางสาวผกามาศ  พ่อกว้าง
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ผิวแดง
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ไชยพร
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ทัศนา
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพิศมร  สุทธิสาร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 1. นางสาวกรกนก  พิกุลหอม
2. นางสาวพิชญานันท์  เหมนนท์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  โสตะภา
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ใจเย็น
5. นางสาวศิริลักษณ์  สุทธิสาร
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพิศมร  สุทธิสาร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัชรีพร  เจรจิตร์
 
1. นายอารมณ์  ชุมเชิงกาญจน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 11 1. เด็กชายจิรายุ  วรกิจ
2. เด็กหญิงภัสรา  พ่ออามาตย์
 
1. นางอัจฉรา  พ่อสาร
2. นางสาวประทุมพร  เพชรลือชัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 9 1. นางสาวธัญจิรา  แก้วมณี
2. นายวิฑูรย์  อุดมเลิศปรีชา
 
1. นางอัจฉรา  พ่อสาร
2. นางสาวประทุมพร  เพชรลือชัย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวกนกพรรณ  แสงตะวัง
2. นางสาวจณิชนันทน์  กิมานุวัฒน์
3. นางสาวชลธิชา  เชื้อดวงผุย
4. นางสาวชลธิชา  ทิพย์ประพันธ์
5. นางสาวณัฐนิช  จิระสินธวัช
6. นางสาวบุษกร  อทัยวัตร
7. นางสาวบุษยมาศ  พิมพ์โคตร
8. นางสาวปณิษฐา  จันทร์ทร
9. นางสาวสุจิตรา  ทิพมนต์
10. นางสาวอารยา  นิตชิน
 
1. นางเพ็ญประภา  พลโลกา
2. นางนงนุช  ทองบัวบาน
3. นางอรศรี  สัญราชา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  แซ่จึง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธนัชชา  สุนโท
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายกิติมศักดิ์  ผามวย
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรวิชญ์  กานิล
2. นายกฤษณะ  เกิดพงษ์
3. นายจักรวรรดิ  พาอ่อนตา
4. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
5. นายธีรพล  โพธิ์ตะนัง
6. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยเดช
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวพิกุลแก้ว  ไชยเดช
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิมลลักษณ์  เพ็งนุเรศ
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิราวัฒน์  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลหนองหลวง
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  จันทนะ
4. นายธรณินทร์  จำปาทิ
5. นายธีรพัฒณ์  ศรีธรรมมา
6. เด็กหญิงนลินี  คนหมั่น
7. เด็กชายปรีดา  สารีพันธ์
8. เด็กหญิงพรพรรณ  ราชมะณี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  มิควาฬ
10. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายสายัน  บุตรวร
2. นางนภสร  เมืองโคตร
3. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุรินทร  ถาวร
2. นายณรงค์ฤทธิ์   นามจันทา
3. นางสาวธนัชพร  สุขศรี
4. นายนพวิทย์  ศศินราเศรษฐ์
5. นางสาวปวีณา  สว่างวงค์
6. นางสาวมาลิษา  บุระภา
7. นายฤตวีย์  ดวงมาลัย
8. นางสาวศรัณญา  พงษ์พัง
9. นายศิริวุฒิ  มโนสา
10. นายอำพล  โพธิ์ลำ
 
1. นายสายัน  บุตรวร
2. นางนภสร  เมืองโคตร
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ขัน
2. นายธีระวัฒน์  พวงบุรี
3. นายอิทธิพงษ์  สมจิตร
4. นายไพโรจน์  มหาโคตร
 
1. นางนภสร  เมืองโคตร
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาวภัทรวดี  คำแสน
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอธิษฐาน  อภัยโส
 
1. นางนงนุช  ทองบัวบาน
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุส  สามารถ
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ทองเทพ
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์ครู
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนจันทะ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ธ.น.ตื้อ
4. นายวัฒนา  จักรชุม
5. นางสาวอรณิชา  ทองเทพ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
2. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวธันยา  ศรีแสน
2. นางสาวปภาวี  เมืองโคตร
3. นางสาวพรชิดา  สุริย์
4. นางสาวมินตรา  พงษ์หนองโน
5. นางสาวรังสิมา  ธรรมจักรจิต
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
2. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชยา  อนุ
 
1. นายอนันต์  บุญพา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเนตรชนก  ชินบูรณ์
 
1. นางวิมลรัตน์  วาริยาตร์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะกร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีนวล
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์กอง
4. เด็กหญิงสิริประภา  ธรรมนา
5. เด็กหญิงอัมพร  ทีระฆัง
 
1. นางวนิดา  ตติยะรัตน์
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  เมตุลา
2. นายชัยมงคล  ป้องปก
3. นางสาวพิมชนก  พินทอง
4. นางสาวสิริมาส  พ่อธานี
5. นายอภิเชษฐ์  อาชะนี
 
1. นางวนิดา  ตติยะรัตน์
2. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ศรีอำคา
2. เด็กหญิงชนานันท์  พรหมเสน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บาทิพย์
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชไม  มหาโคตร
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีหาตา
3. นางสาวรัตนาวดี  ลีมาก
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรุณภัสร์  สุขวันธนรัตน์
2. เด็กหญิงอภัสรา  มันตะ
 
1. นางสมปอง  มุลตองคะ
2. นางพรประเสริฐ  จันทรโคตร
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  นาศรีทม
 
1. นายธีรภัท  สำเภา
 
48 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนลนีย์  อัังกูรธนะวัฒน์
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
49 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัยนา  คำเบ้า
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
50 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาลอด
2. นายกรวิชญ์  กานิล
3. เด็กหญิงกาญจนา   พลมาตย์
4. นางสาวชลธิชา    พลหนองหลวง
5. เด็กหญิงชลรญา  โคตรพรหม
6. เด็กชายชาคริต  เมืองโคตร
7. นางสาวฐิดาภรณ์  เลื่อนไชย
8. เด็กหญิงธนวันต์  สะมิตร
9. นางสาวธนัชพร   ส่งศรี
10. นายธีรพัฒน์  ศรีธรรมมา
11. เด็กหญิงนนลนีย์  อัังกูรธนะวัฒน์
12. นางสาวนพวรรณ  ศิริอริศราวรกุล
13. นางสาวนภาภรณ์  มาติยา
14. เด็กหญิงนัยนา  คำเบ้า
15. เด็กชายปกรณ์  รินทร์อุดมผล
16. นายปรีดา  สารีพันธ์
17. นางสาวปรียา  สมจิตร์
18. เด็กหญิงปุณฑริก  ดอนสิงห์
19. นางสาวพิมพกานต์  หาขาว
20. นางสาวภัทรนันท์  จันทนะ
21. นางสาวมาริษา   บูรภา
22. นางสาววราภรณ์   มิควาฬ
23. นางสาววัชรี   แช่มชื่น
24. นางสาวศรัญญา   พงษ์พัง
25. เด็กชายสมชาย  ฟูสด
26. นางสาวสุธิษา  อินทวงค์
27. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นิ่มละมัย
28. เด็กชายอภิเชษฐ์  ราชวัตร
29. นายอิทธิพงษ์  สมจิตร์
30. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
2. นางนภสร  เมืองโคตร
3. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
4. นางสาวสุดาพร  โกศลวัฒน์
5. นางขวัญตา  สินาคม
6. นางวิณา  หงษาวงค์
7. นายสายัน  บุตรวร
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพายุพัฒน์  พรหมโชโต
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์วีระวงศ์
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางสาวฐิติรัตน์  อุพร
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงชฎาพร  อังคำ
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางฐานิตา  นางลอย
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.17 ทอง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายสมชาย  ครทน
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางฐานิตา  นางลอย
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
55 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เลื่อนไชย
2. เด็กหญิงวาทินี  พัศโน
3. เด็กหญิงอังสุมาลี  กาญจนราช
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อทิพย์  โทนสิมมา
2. นางสาวรัตน์ศิริ  พรมอารักษ์
3. นางสาวอุบลวรรณ  ผลขาว
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุรินทร์  ถาวร
2. นายรัฐพงษ์  ประทุมภักดิ์
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางฐานิตา  นางลอย
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายคมกฤษ  ธงวิชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คนหมั่น
3. เด็กชายไกรสร  ภูสอตัง
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีภาทัศน์
2. นางสาวจริญญา  วงชาชม
3. เด็กหญิงชนิกา  ชามาตย์
4. เด็กหญิงทิวาพร  หนูห่วง
5. เด็กชายธีระวัฒน์  สิวกระโทก
6. นางสาวอุไรรัตน์  ลำลอง
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกนิษฐา  มิตรอารักษ์
2. นายคมศักดิ์  พัฒนวงษ์ชัย
3. นายนาวิน  สันประเทียบ
4. นางสาวปนัดดา  โยชนา
5. นางสาวพัชรินทร์  ดอนสิงห์
6. นางสาววันเพ็ญ  นามเสาร์
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.17 ทอง 6 1. นายจักรกฤษณ์  ชินคำ
2. นายชัยชนะ  คุ้มสติ
3. นางสาวภัทราพร  เจริญวัชระ
 
1. นายจุมพล  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสาวชนิตพร  ทัศคร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  พุกพล
2. นางสาวนันธิดา  คำป้อง
3. นางสาวพรชิตา  ชมภูราษฏร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์เพชร
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เมตุลา
3. เด็กหญิงรติกานต์  สุวรรณไมตรี
 
1. นางปราณีต  ศรีเจริญ
2. นางสุจิตร์  มันทะ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติญา  พุกพล
2. นางสาวนงนุช  ทิพย์แก้ว
3. นางสาวปวีณา  บุญนิ้ม
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ