สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัตติยา  อ่อนอินทร์
 
1. นางฉวี  มูลดา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิรพงษ์  สีกานิล
2. เด็กหญิงสุวัจนี  ขันแข็ง
 
1. นายมังกร  พรหมนิล
2. นายรักษ์คุณากร  เชื้อคำเพ็ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาววฤนดา  เจริญวงศ์
2. นางสาวอรนงค์  ศรีขว่าง
 
1. นายมังกร  พรหมนิล
2. นายรักษ์คุณากร  เชื้อคำเพ็ง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.71 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  มินตรา
 
1. นายจักรพงษ์  เกื้อทาน