สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวชุฐิพร  บุตรไชย
2. นางสาววราภรณ์  นวนสดี
3. นางสาวอุดมพร  หงษ์สมดี
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีวรชัย
2. นางนงนุช  ผิวขำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำกรฤาชา
2. เด็กหญิงจัลยาณี  สมรส
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  กิจันดา
 
1. นางสาวศุภากร  แสนสุข
2. นางกรรณิการ์  ศรีวรชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีขว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญจนา  ศรีจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิริอาภา  คำกรฤาชา
 
1. นายจักรพงษ์  เกื้อทาน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 69.56 ทองแดง 13 1. นางสาวรสสุคนธ์  แสงสว่าง
2. นางสาวสุดาภรณ์   เสนคะ
3. นางสาวเจนจิรา  มงคล
 
1. นางรัชนี  ศรีจันทร์
2. นายภูวดล  แร่วงค์คต