สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงพรรณิภา   สิงห์
2. เด็กหญิงมาริสา  ชัยบัน
3. เด็กชายอภิภู  เสนารัตน์
 
1. นางสาวศุภากร  แสนสุข
2. นายศิริยศ  รถเชษฐา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนทีทิพย์  นามดี
2. เด็กหญิงพันทิวา  เขื่อนขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญจนา  ศรีจันทร์
2. นายจักรพงษ์  เกื้อทาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายธะนะเรือง  สิงห์
2. นายอธิปปัชญ์  หุมแพง
3. นายโอภาส  จันทนะ
 
1. นายจักรพงษ์  เกื้อทาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญจนา  ศรีจันทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาริมาตร์
2. เด็กหญิงจินจิรา  หอมจันทร์
3. เด็กชายศรัณยู  สังเขตร
 
1. นายเจริญ  เขวาลำธาร
2. นางฉวี  มูลดา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวกนกพร  โสตะภา
2. นางสาวมาริสา  ปัญญาหาร
3. นางสาวอินทิรา  วรกิจ
 
1. นางฉวี  มูลดา
2. นายเจริญ  เขวาลำธาร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กชายธนวัตน์  ทองอ่อน
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีประทุม
 
1. นายภูวดล  แร่วงค์คต
2. นางรัชนี  ศรีจันทร์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 14 1. นายธราวุธ  แสนทวีสุข
2. นายอนุรักษ์  ทองวิเศษ
 
1. นายภูวดล  แร่วงค์คต
2. นายรักษ์คุณากร  เชื้อคำเพ็ง