สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจริญพต
 
1. นายเจริญ  เขวาลำธาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 12 1. นางสาวสุวนันท์  นาคพินิจ
 
1. นางฉวี  มูลดา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงนุชรี  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวัชรี  ทุรัง
3. เด็กหญิงเก็จมณี  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสุวิมล  แสนลัง
2. นายไพโรจน์  แสนเขื่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 11 1. นางสาวกุลธิดา  แก้วมะ
2. นายนพดล  พรหมอารักษ์
3. นางสาวสุธินี  สนลี
 
1. นายศิริยศ  รถเชษฐา
2. นางนงนุช  ผิวขำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีกานิล
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ไตรแก้ว
3. เด็กหญิงอรญา  ศรีขว่าง
 
1. นางนงนุช  ผิวขำ
2. นางสาวศุภากร  แสนสุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 1. นางสาววราภรณ์  ประจัญมอญ
2. นางสาวสลาลี  พงษ์ไธสง
3. นางสาวสุพรรษา  โพธิ์ทอง
 
1. นางนงนุช  ผิวขำ
2. นางกรรณิการ์  ศรีวรชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกร  สวัสดิวงชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนมงคล
 
1. นายศิริยศ  รถเชษฐา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกร  สวัสดิวงชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนมงคล
 
1. นายศิริยศ  รถเชษฐา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 13 1. นายกิจติศักดิ์  ศรีนอ
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญพรม
3. นายวายุ  กุลสิงห์
4. นายอภิสิทธิ์  รัตนมงคล
5. นางสาวอรอุมา  ยานสาร
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีวรชัย
2. นายภูวดล  แร่วงค์คต
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 14 1. นายกฤษฎา  ทะวงษา
 
1. นางสาวมาริสา  แสนสุข
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 26 1. นางสาวนนทวรรณ  แก้ววิรัตน์
2. นายอรรถพล  มงคล
 
1. นางสาวมาริสา  แสนสุข
2. นายสรรชัย  เฉนียนสายชล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุดดี
2. เด็กหญิงจิราพร  ชายทวีป
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นันทรัตน์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญนาม
5. นายภัคพงษ์  ศรีมณีรัตน์
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  วงศ์คำสาย
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัยมงคล
8. เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีสวัสดิ์
9. เด็กชายสิทธิชัย  เหวยไทย
10. นางสาวสุภาภรณ์  ลายนอก
11. เด็กชายสุรศักดิ์  ยะจันโท
12. เด็กหญิงหวายทอง  สุพรมมา
13. เด็กหญิงอลิศรา  พูลสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอุลัยทิพย์  คำมุงคุณ
15. เด็กหญิงไอลดา  ไชยประเทศ
 
1. นายมังกร  พรหมนิล
2. นายรักษ์คุณากร  เชื้อคำเพ็ง
3. นายทินกร  สิงห์ศรี
4. นายมานิตย์  ทองชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 1. เด็กชายมินธาดา  เลวารี
 
1. นายจักรพงษ์  เกื้อทาน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลริศรา  คำผาย
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  มินตรา
 
1. นายเจริญ  เขวาลำธาร
2. นางฉวี  มูลดา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลวดี  พรหมมา
2. เด็กหญิงวริศรา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุวัจนา  ขันแข็ง
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีวรชัย
2. นางสาวศุภากร  แสนสุข
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวปราณี  ทองวิเศษ
2. นางสาวปรียา  ทองวิเศษ
3. นางสาวอลิศรา  หอมจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีวรชัย
2. นางสาวศุภากร  แสนสุข
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มปัญญา
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ไชยพร
3. เด็กหญิงวิพาพร  พิณราช
 
1. นางรัชนี  ศรีจันทร์
2. นายรักษ์คุณากร  เชื้อคำเพ็ง