สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำไพ
 
1. นางกฤตยา  ไชยราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.38 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุธิตา  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  พลเชียงขวาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 1. นางสาวชลิตา  คำสุนทร
 
1. นางสาวปิยะนุช  พลเชียงขวาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนฤมล  นครทาม
 
1. นางกฤตยา  ไชยราช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิชิตชัย  หนูมั้น
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นายธนพงษ์  มะณีคะ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงพรนิภา  สมเภา
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  ใจหาญ
 
1. นางสาวเนตรชนก  มนุราช
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลสตรี  วรศิลป์
2. เด็กหญิงพานิดา  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงวิชชุนีย์  ไชยะวงษ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  มนุราช
2. นางวัฒน์ชินี  นาชัยฤทธฺิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 1. นางสาวณฎา  ต้นสวรรค์
2. นางสาวดารารัตน์  พรมอารักษ์
3. นายวุฒิพงษ์  รัตนจันทร์
 
1. นางวัฒน์ชินี  นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวเนตรชนก  มนุราช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  อินทนนท์
 
1. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลภา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  บ้งชมโพธิ์
 
1. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 1. นายบุญทวี  รับประภา
2. นางสาวสุธิตา  สังข์แสง
 
1. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  สุธรรมา
2. เด็กหญิงสุมิตา  ลำพงษ์
 
1. นายกฤษดา  อัคคละ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายศุภณัฐ  รััปประภา
2. นางสาวอินทิรา  ไชยยงค์
 
1. นายกฤษดา  อัคคละ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายชัยวิชิต  กุลภา
 
1. นางรัชนี  พรมอารักษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายอรรถโกวิทย์  ละมุลมอญ
 
1. นางรัชนี  พรมอารักษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไชยวงษ์
 
1. นางวิรัตนาถ  เมืองโคตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไชยวงษ์
 
1. นางวิรัตนาถ  เมืองโคตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไชยวงษ์
 
1. นางวิรัตนาถ  เมืองโคตร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 6 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  บ้งชมโพธิ์
 
1. นางวัฒน์ชินี  นาชัยฤทธิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวรวิทย์  มหาเสนา
 
1. นางรัดดาพร  พิมพ์โคตร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิยดา  พรมศรีธรรม
2. เด็กหญิงมิรันตี  บุญก้อน
3. เด็กหญิงลลิดา  ใจหาญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พลเชียงขวาง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชื่นกมล  พาพงษ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  ใจหาญ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวผกาแก้ว  อ่อนก้อม
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตนะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมอินเอก
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพงษ์  มะณีคะ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยานุช  มาตคม
2. เด็กชายวรวิทย์  มหาเสนา
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  บ้งชมโพธิ์
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเพ็ญพิศา  กุลภา
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกนกวรรณ  อ่อนก้อม
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กชายพุทธทรง  ไชยวงษ์
2. เด็กชายอานันท์  ครุนันท์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนพิชา  ไชยสุทธิ์
2. เด็กหญิงน้องใหม่  พลเชียงขวาง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  พลเชียงขวาง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายณัฐนันท์  ลำพงษ์
2. นางสาวปณิตา  ไชยวงษ์
3. นางสาวสมใจนึก  ปู่มารัตน์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉาบฉวย
2. เด็กหญิงดุจดาว  จันทะ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  มลัยเค
 
1. นางนิตยา  กุลภา
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวันต์  จันทนะ
2. นางสาวนันวิดา  พลรัตน์
3. นายภัทราภรณ์  ปู่มะรัตน์
 
1. นางนิตยา  กุลภา