สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำไพ
 
1. นางกฤตยา  ไชยราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนฤมล  นครทาม
 
1. นางกฤตยา  ไชยราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นายธนพงษ์  มะณีคะ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวรวิทย์  มหาเสนา
 
1. นางรัดดาพร  พิมพ์โคตร