สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงพรนิภา  สมเภา
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  ใจหาญ
 
1. นางสาวเนตรชนก  มนุราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 1. นางสาวณฎา  ต้นสวรรค์
2. นางสาวดารารัตน์  พรมอารักษ์
3. นายวุฒิพงษ์  รัตนจันทร์
 
1. นางวัฒน์ชินี  นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวเนตรชนก  มนุราช
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายศุภณัฐ  รััปประภา
2. นางสาวอินทิรา  ไชยยงค์
 
1. นายกฤษดา  อัคคละ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายอรรถโกวิทย์  ละมุลมอญ
 
1. นางรัชนี  พรมอารักษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิยดา  พรมศรีธรรม
2. เด็กหญิงมิรันตี  บุญก้อน
3. เด็กหญิงลลิดา  ใจหาญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พลเชียงขวาง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กชายพุทธทรง  ไชยวงษ์
2. เด็กชายอานันท์  ครุนันท์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนพิชา  ไชยสุทธิ์
2. เด็กหญิงน้องใหม่  พลเชียงขวาง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  พลเชียงขวาง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายณัฐนันท์  ลำพงษ์
2. นางสาวปณิตา  ไชยวงษ์
3. นางสาวสมใจนึก  ปู่มารัตน์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉาบฉวย
2. เด็กหญิงดุจดาว  จันทะ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  มลัยเค
 
1. นางนิตยา  กุลภา