สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.38 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุธิตา  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  พลเชียงขวาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 1. นางสาวชลิตา  คำสุนทร
 
1. นางสาวปิยะนุช  พลเชียงขวาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลภา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  บ้งชมโพธิ์
 
1. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 1. นายบุญทวี  รับประภา
2. นางสาวสุธิตา  สังข์แสง
 
1. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไชยวงษ์
 
1. นางวิรัตนาถ  เมืองโคตร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวันต์  จันทนะ
2. นางสาวนันวิดา  พลรัตน์
3. นายภัทราภรณ์  ปู่มะรัตน์
 
1. นางนิตยา  กุลภา