สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเทียนทิพย์  แสนเขื่อน
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวธนิษฐา  เทวะประกาย
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวริษฐา  บุญก้อน
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 22 1. นางสาวจุฑามณี  อาจดวงดี
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นางสาวอพินยา   อรรคศรีวร
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 9 1. นางสาวพัชรา  แสนเขื่อน
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. นายกิตติทัต  หูมแพง
2. นางสาวจันทิมา  ด้วงพันลำ
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุริย์พุธ
2. นางสาวสุธาทิพย์  สุนะเทพ
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
2. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศิรประภา  อินาลา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.37 ทอง 5 1. นางสาวจิราพัชร  คำคู
2. นางสาวชลธิชา  บ้งชมโพธิ์
3. นายเขมินทร์  หูมแพง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
2. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายจีระศักดิ์  คำก้อน
2. นางสาวณัชดาวรรณ  หูมแพง
3. นางสาวสุพัตรา  แสนคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
2. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภานุกร  แสนเขื่อน
2. เด็กชายเกียรติยศ  อินแสง
 
1. นางสาวเนตรนภา  ดีนัก
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายนิธิพงษ์  ลาลัย
2. นายอัครพนธ์  สุริยนต์
 
1. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
2. นางสาวเนตรนภา  ดีนัก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายกมล  ัชัยเทศ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พลเชียงขวาง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 24 1. นางสาวธัญนาก  เทียมถึง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พลเชียงขวาง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นายธนวัฒน์  แสนลุน
2. นางสาวบุษกร  จันทร์เพ็ง
3. นายเดวิทย์  วังวรณ์
 
1. นางอรวรรณ  สุริยนต์
2. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นายจารุพัฒน์  อินาลา
2. นายประณัย  อินาลา
3. นางสาวอนุลักษ์  อุปชิต
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
2. นางปรียาภัทร  วาปี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  อินาลา
2. เด็กหญิงภานุรัตน์  ผาอินดี
3. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนคะ
 
1. นางอรวรรณ  สุริยนต์
2. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 -    
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.71 ทอง 10 1. นายนายกิตติศักดิ์  สิทธิจักร
2. นายวิทวัฒน์  เสนคะ
3. นายอดิศักดิ์  อินธิไชย
 
1. นางศิริพร  คำลือ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. นางสาวกฤษณา  บุญสอน
2. เด็กหญิงชนพิชา  พนาจันทร์
3. นางสาวปาริชาติ  ภู่ซ้ายศรี
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
2. นางปรียาภัทร  วาปี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 1. นายชินกร  ลาลัย
2. นายทศพร  ทองมา
3. นางสาวปริศนา  มีลา
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
2. นางปรียาภัทร  วาปี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายภัทรพล  แสนเขื่อน
2. นายรุ่งเรือง  สุโพธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำ
2. นางอรวรรณ  สุริยนต์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.7 เงิน 9 1. นางสาวดารุณี  จันทนะ
2. นายอดิศวร  เฟียพล
 
1. นางศิริพร  คำลือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 -    
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคมคิด  บริบูรณ์
2. เด็กชายดารากร  อินาลา
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินาลา
 
1. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 1. นางสาวพิมพ์กนก   โจมแพง
 
1. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุริยนต์
2. เด็กชายธนกฤต  สุริยนต์
 
1. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง 16 1. นางสาวพัชราภรณ์  วงศีลา
2. นายภานุวัฒน์  สุริยนต์
 
1. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวกนิษฐา   วระจิต
2. นางสาวกฤษณา  บุญสอน
3. นางสาวจิรัตติภรณ์  บุญเชิด
4. นางสาวฐิติรัตน์  ลามุงคุณ
5. นางสาวธนิษฐา  วระจิต
6. นางสาวธัญนาฏ  สุนะเทพ
7. นางสาวนิลทวรรณ์  ทองมา
8. นางสาวพรวิภา  แสนคำ
9. นางสาวมิรันตี  แสนคำ
10. นางสาวรวิวรรณ  จิระพล
11. เด็กหญิงศรีสุดา  พลทะนี
12. นางสาวศศิประภา  กองเกิด
13. นางสาวสุวรรณภา  สุริยนต์
14. นางสาวอนุสรา  กองเกิด
15. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวาสนา  นามสง่า
2. นางอรวรรณ  สุริยนต์
3. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
4. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภัทรลดา  อินาลา
2. เด็กหญิงอนงค์รัก  แสนเขื่อน
 
1. นายบัณฑิต  โคตรประทุม
2. นายศราวุธ  ขอกรดสำโรง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวรุ่งนภา  ดาสี
2. นางสาวสุจารี  อินาลา
 
1. นายบัณฑิต  โคตรประทุม
2. นายศราวุธ  ขอกรดสำโรง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นายการพล  ยมราช
 
1. นายอำพร  แสนเขื่อน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวบุษยา  โยธานันท์
 
1. นายอำพร  แสนเขื่อน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวสุริวิภา  พลทะนี
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงละอองดาว  ไชยบุตร
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฝ่ายทอง
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 40.74 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกนกวรรณ  ตีวงษ์
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.14 ทองแดง 13 1. นางสาวปวีณา  ผาสุข
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวมุฑิตา  จันทรบุตร
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภัสสรา  หูมแพง
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ชัยปัญญา
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สุวอ
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวจีรนันท์  แสนคำ
2. นางสาวอนงนางค์  แสนเขื่อน
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. นางสาวกนกวัลย์  แสนเขื่อน
2. นางสาวปณิตา  คุสนั่น
3. นางสาวพิมลรัตน์  สำมุ้ย
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
2. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวฐิติมา  แสนคำ
2. นายธนาวุฒิ  หูมแพง
3. นางสาวรัตติกาล  สีดาแก้ว
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
2. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรดา  นามพลแสน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ครึก
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
2. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวิชาดา  เขียวคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรชนก  แสนคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวีระชัย  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปิ่นมุณี
2. เด็กชายสนธญา  จันทรโคตร
 
1. นายคทาวุธ  แสนเขื่อน
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์  สิมมาทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  หูมแพง
 
1. นายคทาวุธ  แสนเขื่อน
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 18 1. เด็กชายธนกฤต  คุสนั่น
2. เด็กชายธวัชชัย  จำเพาะ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ด้วงยา
2. นายอภินันท์  อินาลา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายกฤษดา  โพธินะ
2. นายนนทวัฒน์  โสมอุดม
 
1. นายอภินันท์  อินาลา
2. นางสาวสุพรรณี  ด้วงยา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลนันทน์  ทองมา
2. นางสาวกุลรัตน์   ทองมา
3. นางสาวสุกุลญา  บริบูรณ์
 
1. นางวาสนา  นามสง่า
2. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวขวัญใจ  อับมา
2. นางสาวภรทิพย์  ปุ้ม
3. นางสาวอนุรักษ์   พนาจันทร์
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
2. นางวาสนา  นามสง่า
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.93 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญนาฏ  พนาจันทร์
2. นางสาวอรวรรณ  ธงวิชัย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พนาจันทร์
 
1. นายนุสรณ์  ประสุนิงค์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.57 ทอง 11 1. นายก้องภพ  ศิริภา
2. นายจีระวัฒน์  จาระดา
3. นายธนกฤต  พนาจันทร์
 
1. นายนุสรณ์  ประสุพิงค์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะธิดา  แสนคำ
2. นางสาววนิดา  แสนคำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พนาจันทร์
 
1. นางนิษฐรีย์  สุริยนต์
2. นางกฤษณา  ขันตี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร์  อติเปมานนท์
2. นางสาวชนิตา  อินาลา
3. นางสาวศรัญญา  อินาลา
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
2. นางนิษฐรีย์  สุริยนต์