สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเทียนทิพย์  แสนเขื่อน
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภานุกร  แสนเขื่อน
2. เด็กชายเกียรติยศ  อินแสง
 
1. นางสาวเนตรนภา  ดีนัก
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายกมล  ัชัยเทศ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พลเชียงขวาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 24 1. นางสาวธัญนาก  เทียมถึง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พลเชียงขวาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคมคิด  บริบูรณ์
2. เด็กชายดารากร  อินาลา
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงละอองดาว  ไชยบุตร
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฝ่ายทอง
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 40.74 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกนกวรรณ  ตีวงษ์
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ