สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวธนิษฐา  เทวะประกาย
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. นายกิตติทัต  หูมแพง
2. นางสาวจันทิมา  ด้วงพันลำ
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุริย์พุธ
2. นางสาวสุธาทิพย์  สุนะเทพ
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
2. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศิรประภา  อินาลา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายนิธิพงษ์  ลาลัย
2. นายอัครพนธ์  สุริยนต์
 
1. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
2. นางสาวเนตรนภา  ดีนัก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นายจารุพัฒน์  อินาลา
2. นายประณัย  อินาลา
3. นางสาวอนุลักษ์  อุปชิต
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
2. นางปรียาภัทร  วาปี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภัทรลดา  อินาลา
2. เด็กหญิงอนงค์รัก  แสนเขื่อน
 
1. นายบัณฑิต  โคตรประทุม
2. นายศราวุธ  ขอกรดสำโรง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวรุ่งนภา  ดาสี
2. นางสาวสุจารี  อินาลา
 
1. นายบัณฑิต  โคตรประทุม
2. นายศราวุธ  ขอกรดสำโรง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวบุษยา  โยธานันท์
 
1. นายอำพร  แสนเขื่อน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.14 ทองแดง 13 1. นางสาวปวีณา  ผาสุข
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวมุฑิตา  จันทรบุตร
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภัสสรา  หูมแพง
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ชัยปัญญา
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สุวอ
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวจีรนันท์  แสนคำ
2. นางสาวอนงนางค์  แสนเขื่อน
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวฐิติมา  แสนคำ
2. นายธนาวุฒิ  หูมแพง
3. นางสาวรัตติกาล  สีดาแก้ว
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
2. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล