สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 22 1. นางสาวจุฑามณี  อาจดวงดี
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นางสาวอพินยา   อรรคศรีวร
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 9 1. นางสาวพัชรา  แสนเขื่อน
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายจีระศักดิ์  คำก้อน
2. นางสาวณัชดาวรรณ  หูมแพง
3. นางสาวสุพัตรา  แสนคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
2. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นายธนวัฒน์  แสนลุน
2. นางสาวบุษกร  จันทร์เพ็ง
3. นายเดวิทย์  วังวรณ์
 
1. นางอรวรรณ  สุริยนต์
2. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  อินาลา
2. เด็กหญิงภานุรัตน์  ผาอินดี
3. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนคะ
 
1. นางอรวรรณ  สุริยนต์
2. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 1. นายชินกร  ลาลัย
2. นายทศพร  ทองมา
3. นางสาวปริศนา  มีลา
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
2. นางปรียาภัทร  วาปี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.7 เงิน 9 1. นางสาวดารุณี  จันทนะ
2. นายอดิศวร  เฟียพล
 
1. นางศิริพร  คำลือ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นายการพล  ยมราช
 
1. นายอำพร  แสนเขื่อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวสุริวิภา  พลทะนี
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. นางสาวกนกวัลย์  แสนเขื่อน
2. นางสาวปณิตา  คุสนั่น
3. นางสาวพิมลรัตน์  สำมุ้ย
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
2. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรชนก  แสนคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 18 1. เด็กชายธนกฤต  คุสนั่น
2. เด็กชายธวัชชัย  จำเพาะ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ด้วงยา
2. นายอภินันท์  อินาลา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายกฤษดา  โพธินะ
2. นายนนทวัฒน์  โสมอุดม
 
1. นายอภินันท์  อินาลา
2. นางสาวสุพรรณี  ด้วงยา