สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวริษฐา  บุญก้อน
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.37 ทอง 5 1. นางสาวจิราพัชร  คำคู
2. นางสาวชลธิชา  บ้งชมโพธิ์
3. นายเขมินทร์  หูมแพง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
2. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.71 ทอง 10 1. นายนายกิตติศักดิ์  สิทธิจักร
2. นายวิทวัฒน์  เสนคะ
3. นายอดิศักดิ์  อินธิไชย
 
1. นางศิริพร  คำลือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. นางสาวกฤษณา  บุญสอน
2. เด็กหญิงชนพิชา  พนาจันทร์
3. นางสาวปาริชาติ  ภู่ซ้ายศรี
 
1. นางสาวภัคภิญญา  แสนคำ
2. นางปรียาภัทร  วาปี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินาลา
 
1. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 1. นางสาวพิมพ์กนก   โจมแพง
 
1. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง 16 1. นางสาวพัชราภรณ์  วงศีลา
2. นายภานุวัฒน์  สุริยนต์
 
1. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวกนิษฐา   วระจิต
2. นางสาวกฤษณา  บุญสอน
3. นางสาวจิรัตติภรณ์  บุญเชิด
4. นางสาวฐิติรัตน์  ลามุงคุณ
5. นางสาวธนิษฐา  วระจิต
6. นางสาวธัญนาฏ  สุนะเทพ
7. นางสาวนิลทวรรณ์  ทองมา
8. นางสาวพรวิภา  แสนคำ
9. นางสาวมิรันตี  แสนคำ
10. นางสาวรวิวรรณ  จิระพล
11. เด็กหญิงศรีสุดา  พลทะนี
12. นางสาวศศิประภา  กองเกิด
13. นางสาวสุวรรณภา  สุริยนต์
14. นางสาวอนุสรา  กองเกิด
15. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวาสนา  นามสง่า
2. นางอรวรรณ  สุริยนต์
3. นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย
4. นางพิมพ์ใจ  อินาลา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรดา  นามพลแสน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ครึก
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย
2. นางสาวจรรยมณฑน์   สมอินเอก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลนันทน์  ทองมา
2. นางสาวกุลรัตน์   ทองมา
3. นางสาวสุกุลญา  บริบูรณ์
 
1. นางวาสนา  นามสง่า
2. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวขวัญใจ  อับมา
2. นางสาวภรทิพย์  ปุ้ม
3. นางสาวอนุรักษ์   พนาจันทร์
 
1. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
2. นางวาสนา  นามสง่า
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.93 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญนาฏ  พนาจันทร์
2. นางสาวอรวรรณ  ธงวิชัย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พนาจันทร์
 
1. นายนุสรณ์  ประสุนิงค์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.57 ทอง 11 1. นายก้องภพ  ศิริภา
2. นายจีระวัฒน์  จาระดา
3. นายธนกฤต  พนาจันทร์
 
1. นายนุสรณ์  ประสุพิงค์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะธิดา  แสนคำ
2. นางสาววนิดา  แสนคำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พนาจันทร์
 
1. นางนิษฐรีย์  สุริยนต์
2. นางกฤษณา  ขันตี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร์  อติเปมานนท์
2. นางสาวชนิตา  อินาลา
3. นางสาวศรัญญา  อินาลา
 
1. นางกฤษณา  ขันตี
2. นางนิษฐรีย์  สุริยนต์