สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. นางสาววัลย์นิภา  ชาหอม
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุพิชชา  พิมพา
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวิวรรณ  ยอดกุล
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉันทิสา  วงษ์ตา
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวหฤทัย  เทวะประกาย
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปริยดา  เชียงชุม
2. เด็กหญิงอินธิฌา  ครึก
 
1. นางสาวธันยนันท์  สุธรรมวิรัตน์
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวชรินทร์รัตน์  เบียนสาย
2. นางสาววรรณิภา  ศรีสมุทร
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสาวธันยนันท์  สุธรรมวิรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสวิตตา  สมศรี
 
1. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 13 1. นางสาวธัญญารัตน์  เมืองซอง
2. นางสาววราพร  เทวะประกาย
3. นางสาวเหมือนฝัน  หนูผาบ
 
1. นางสาวภิรมย์ญา  บาคำ
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  งอกวงษ์
 
1. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิริยากร  หนูมั่น
 
1. นางวาสนา  พรหมจรรย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. นางสาวจริยา  วรกิจ
2. นางสาวพรประภา  ทองยอด
3. นางสาวอารียา  ใวศิลป์
 
1. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
2. นายภาสกร  จันทะรักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวรัตนาวดี  ผึ่งผล
2. นางสาวอินทร์ธุอร  บ้งชมโพธิ์
3. นางสาวเปรมฤดี  มีทองแสน
 
1. นายภาสกร  จันทะรักษ์
2. นางพัชราภรณ์  วังชัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.13 เงิน 12 1. เด็กหญิงมลธิลา  แจ้งเจริญ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  เทวะประกาย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมโล
 
1. นายอนุชา  ซองตา
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำกรฤาชา
2. เด็กหญิงวราพร  ชาสอน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงษ์สิทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พลขำ
2. นางนพศร  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 11 1. นางสาวกรุณา  เมาลี
2. นายวรวิช  ศรีบัวบาล
3. นางสาวศดานันท์  เมามีจันทร์
 
1. นายภาสกร  จันทะรักษ์
2. นางนพศร  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.04 เงิน 10 1. นายต่อเงิน  สมเภา
2. นางสาวอลิษา  พรมน้อย
 
1. นางนพศร  สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นางพัชราภรณ์  วังชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายรังสรรค์  จันละคร
2. นายสนธยา  สมีพวง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชานันดา  สมศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เทวะประกาย
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 13 1. เด็กชายนิติพล  สีม่วง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แสนคำ
 
1. นางดวงสมร  ดวนขันธ์
2. นายประมูล  ดวนขันธ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวพรสุดา  ภาโสม
2. นายศุภวิชญ์  เครือมาศ
 
1. นางดวงสมร  ดวนขันธ์
2. นายประมูล  ดวนขันธ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
2. นางสาวจิราวรรณ  เกวิรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ยี่สุ่น
4. นางสาวณัฐกานต์  โชติขันธ์
5. นายทินกร  มาลา
6. นายนที  วงษ์ตา
7. เด็กหญิงนัชชา  พรมโล
8. เด็กหญิงปนัดดา  กวานหลวง
9. เด็กหญิงปุณมา  ยางงาม
10. เด็กหญิงพนมพร  บริบูรณ์
11. นางสาวพักวิภารัตน์  วงษ์สิงห์
12. เด็กหญิงมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
13. เด็กหญิงรจนา  เมหิ
14. นายสุรชัย  สำรองพันธ์
15. เด็กชายไวยกร  มลิวรรณ
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เบียนสาย
2. เด็กหญิงธัญนาฏ  สิทธิ
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นายสหรัฐ  ประทุมมัง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกันยารัตน์  อินชนะ
2. นางสาวพธู  แสงสว่าง
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นายสหรัฐ  ประทุมมัง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชนะเคน
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชุติมา  จารุภูมิก
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 7 1. นายจักรินทร์  ไชยยา
2. นายฉันทติ  โจมแพง
3. นายณัฐพล  เที่ยวกลาง
4. นายธนนชัย  ติเล
5. นายสุทธิรัก  ชาดง
6. นายอดิศร  สอนนอก
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวจันทร์จิรา  ยอเพ็ชร
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภชัย  ยะจันโท
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวกุล  โชติขันธ์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นางสาวอริศรา  สุริยนต์
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอรรควุฒิ  มูลเฌอร์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวจิราภา  คะเซ็นเชื้อ
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงสว่าง
 
1. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอรนภา  ชุ่มใหม่
 
1. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.43 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เกวิรัตน์
 
1. นางรินดา  คำประดำ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติชัย  หลงมา
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  จุลนันท์
 
1. นายภูษณะ  กึกกัน
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนภาพร  บุญเรือง
2. นางสาวพิศมัย  โสภาวะนัส
 
1. นายภูษณะ  กึกกัน
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.16 เงิน 8 1. นางสาวชลิตา  เทวะประกาย
2. นางสาวปวีณ์นุช  บุญเพิ่ม
3. นางสาวภัคจิรา  พรมน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  โพธิสอน
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาดา  ทวีเลิศ
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เกวิรัตน์
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอัญญมณี  ผึ่งผล
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชล  บริบูรณ์
2. เด็กชายโชติวัฒน์  สัตตะพง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณากร  สุทธิ์ละออง
2. นายสามารถ  กาญจนารัตน์
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิภาวดี  พลเชียงขวาง
2. เด็กหญิงสริดา  วงษ์ตา
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นางสาวปนัดดา  ไชยยงค์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.17 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เมาลี
2. เด็กชายรัตนพล  ธงวิชัย
 
1. นายปราโมทย์  เทพกูล
2. นายสิทธิชัย  โพธิสอน
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ชายทวีป
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ยศประสงค์
 
1. นายปราโมทย์  เทพกูล
2. นายสิทธิชัย  โพธิสอน
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายชัยทัศ  พาลี
2. นายรณวรรธ  ชูคำ
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยยงค์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวกัลยา  ธรรมฤทธิ์
2. นางสาวนฤมล  แสงสว่าง
3. นางสาวรัชฎา  สิงห์
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์