สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุพิชชา  พิมพา
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิริยากร  หนูมั่น
 
1. นางวาสนา  พรหมจรรย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เบียนสาย
2. เด็กหญิงธัญนาฏ  สิทธิ
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นายสหรัฐ  ประทุมมัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอรนภา  ชุ่มใหม่
 
1. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.43 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เกวิรัตน์
 
1. นางรินดา  คำประดำ