สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปริยดา  เชียงชุม
2. เด็กหญิงอินธิฌา  ครึก
 
1. นางสาวธันยนันท์  สุธรรมวิรัตน์
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสวิตตา  สมศรี
 
1. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกันยารัตน์  อินชนะ
2. นางสาวพธู  แสงสว่าง
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นายสหรัฐ  ประทุมมัง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชนะเคน
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชุติมา  จารุภูมิก
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติชัย  หลงมา
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  จุลนันท์
 
1. นายภูษณะ  กึกกัน
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนภาพร  บุญเรือง
2. นางสาวพิศมัย  โสภาวะนัส
 
1. นายภูษณะ  กึกกัน
2. นายธนชาต  แสงจันทร์