สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวหฤทัย  เทวะประกาย
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวชรินทร์รัตน์  เบียนสาย
2. นางสาววรรณิภา  ศรีสมุทร
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสาวธันยนันท์  สุธรรมวิรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  งอกวงษ์
 
1. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. นางสาวจริยา  วรกิจ
2. นางสาวพรประภา  ทองยอด
3. นางสาวอารียา  ใวศิลป์
 
1. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
2. นายภาสกร  จันทะรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวรัตนาวดี  ผึ่งผล
2. นางสาวอินทร์ธุอร  บ้งชมโพธิ์
3. นางสาวเปรมฤดี  มีทองแสน
 
1. นายภาสกร  จันทะรักษ์
2. นางพัชราภรณ์  วังชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.13 เงิน 12 1. เด็กหญิงมลธิลา  แจ้งเจริญ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  เทวะประกาย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมโล
 
1. นายอนุชา  ซองตา
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 11 1. นางสาวกรุณา  เมาลี
2. นายวรวิช  ศรีบัวบาล
3. นางสาวศดานันท์  เมามีจันทร์
 
1. นายภาสกร  จันทะรักษ์
2. นางนพศร  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.04 เงิน 10 1. นายต่อเงิน  สมเภา
2. นางสาวอลิษา  พรมน้อย
 
1. นางนพศร  สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นางพัชราภรณ์  วังชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นางสาวอริศรา  สุริยนต์
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวจิราภา  คะเซ็นเชื้อ
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.16 เงิน 8 1. นางสาวชลิตา  เทวะประกาย
2. นางสาวปวีณ์นุช  บุญเพิ่ม
3. นางสาวภัคจิรา  พรมน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  โพธิสอน
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวกัลยา  ธรรมฤทธิ์
2. นางสาวนฤมล  แสงสว่าง
3. นางสาวรัชฎา  สิงห์
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์