สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. นางสาววัลย์นิภา  ชาหอม
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉันทิสา  วงษ์ตา
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 13 1. นางสาวธัญญารัตน์  เมืองซอง
2. นางสาววราพร  เทวะประกาย
3. นางสาวเหมือนฝัน  หนูผาบ
 
1. นางสาวภิรมย์ญา  บาคำ
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำกรฤาชา
2. เด็กหญิงวราพร  ชาสอน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงษ์สิทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พลขำ
2. นางนพศร  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 13 1. เด็กชายนิติพล  สีม่วง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แสนคำ
 
1. นางดวงสมร  ดวนขันธ์
2. นายประมูล  ดวนขันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวพรสุดา  ภาโสม
2. นายศุภวิชญ์  เครือมาศ
 
1. นางดวงสมร  ดวนขันธ์
2. นายประมูล  ดวนขันธ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
2. นางสาวจิราวรรณ  เกวิรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ยี่สุ่น
4. นางสาวณัฐกานต์  โชติขันธ์
5. นายทินกร  มาลา
6. นายนที  วงษ์ตา
7. เด็กหญิงนัชชา  พรมโล
8. เด็กหญิงปนัดดา  กวานหลวง
9. เด็กหญิงปุณมา  ยางงาม
10. เด็กหญิงพนมพร  บริบูรณ์
11. นางสาวพักวิภารัตน์  วงษ์สิงห์
12. เด็กหญิงมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
13. เด็กหญิงรจนา  เมหิ
14. นายสุรชัย  สำรองพันธ์
15. เด็กชายไวยกร  มลิวรรณ
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 7 1. นายจักรินทร์  ไชยยา
2. นายฉันทติ  โจมแพง
3. นายณัฐพล  เที่ยวกลาง
4. นายธนนชัย  ติเล
5. นายสุทธิรัก  ชาดง
6. นายอดิศร  สอนนอก
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวจันทร์จิรา  ยอเพ็ชร
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวกุล  โชติขันธ์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชล  บริบูรณ์
2. เด็กชายโชติวัฒน์  สัตตะพง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิภาวดี  พลเชียงขวาง
2. เด็กหญิงสริดา  วงษ์ตา
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นางสาวปนัดดา  ไชยยงค์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.17 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เมาลี
2. เด็กชายรัตนพล  ธงวิชัย
 
1. นายปราโมทย์  เทพกูล
2. นายสิทธิชัย  โพธิสอน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ชายทวีป
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ยศประสงค์
 
1. นายปราโมทย์  เทพกูล
2. นายสิทธิชัย  โพธิสอน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายชัยทัศ  พาลี
2. นายรณวรรธ  ชูคำ
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยยงค์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา