สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนกร  พยุงวงศ์
 
1. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศิรินัน  จำปา
 
1. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรภู
 
1. นายวิธวัฒน์  แสนวิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติมา  หอมคัก
 
1. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวาสุนี  อุดมเลิศ
 
1. นายปรีชา  วงษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  อุดตา
 
1. นายปรีชา  วงษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพียรสงวน
2. เด็กหญิงรักสุดา  พรามสี
 
1. นายปรีชา  วงษา
2. นายวิธวัฒน์  แสนวิเศษ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายศุภณัฐ  อาสาวัง
2. นายอนุพล  สีคำ
 
1. นายปรีชา  วงษา
2. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงววีพร  เข็มจันทร์
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวศรุตา  บ่อทอง
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองเหลี่ยม
2. เด็กชายธนบูรณ์  นาทราย
3. เด็กหญิงวาธิดา  กอมสิน
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
2. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวทิพรัตน์  ดวงศร
2. นางสาวพิมพิลัย  นนทะวงษา
3. นางสาวมณฑิตรา  สานตูบ
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
2. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิติศักดิ์  หาราช
 
1. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 1. นายพิศิษฐ์  กางคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.57 ทอง 12 1. นางสาวฐิติมา  ล่ำสัน
2. นางสาวพรรณิภา  ช่อประพันธ์
3. นายวรุตน์  แพงดี
 
1. นายวิชัย  ถวิลไพร
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัฎดา  แสนโคตร
2. นางสาวธิดารัตน์  โทสวนจิตร
3. นางสาวสุวรรณา  อินทา
 
1. นางวารุณี  ปิ่นมุนี
2. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ขุนศรี
2. นางสาวนฤภร  คำแสน
3. นางสาวอรดา  แก้วบุดตา
 
1. นางวารุณี  ปิ่นมุนี
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีรณัฐ  แลบัว
2. นายยุทธนา  บุดดีวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. นายธนาวุฒน์  แพงดี
2. นายวุฒิชัย  ไหลริน
 
1. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. นายธนพล  ไหลริน
2. นายวิรุตย์  กางคำ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  นิวงษา
2. เด็กหญิงรัชนี  นิวงษา
3. เด็กหญิงวรัญญา  เคนโสม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสาย
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ขุนชัย
 
1. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
2. นางธนัชญา  นามเหลา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษญา  สุทธิไชยา
2. นางสาวชัชชนี  ปาลือชา
3. นางสาวณัฐริกา  แสงยะจิต
4. นางสาววิภาวี  มินตา
5. นางสาวศิริลักษณ์  มุดผา
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 13 1. นางสาวอรัญญา  เที่ยงตรง
 
1. นางธิดารัตน์  วังวร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วนิวงศ์
 
1. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 9 1. นางสาวบุษบง  อ่วมแย้ม
2. นายศิริพล  คำภูเวียง
 
1. นางธิดารัตน์  วังวร
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 11 1. นายจิรายุทธ  สุวรรณแดง
2. นางสาวอมริศรา  ชายม
 
1. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษญา  สุทธิไชยา
2. นางสาวจนิสตา  นิลพัฒน์
3. นางสาวชัชชนี  ปาลือชา
4. นางสาวธนาภรณ์  ธิโส
5. นางสาวนภาพร  เทวาภัคพงศ์
6. นางสาวนุจรี  ขุนชัย
7. นางสาวรุ่งไพลิน  อินทา
8. นางสาววิภาวี  มินตา
9. นางสาวสุภาวดี  สิมมา
10. นางสาวอรอุมา  เอ๊ฟวา
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
2. นางสยุมพร  พูลเกิด
3. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นางสาววิภาณี  น้อยทุม
2. นางสาวโสรญา  สุริยะ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง
2. นางพงค์ผกา  มีสวัสดิ์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกาญจนา  พูดดี
2. นางสาวรัชนีกร  สมพันธ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง
2. นางกนกวรรณ  อุดรสรรพ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภณัฐ  อาสาวัง
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปรีชานิกา  อาสา
2. เด็กหญิงพัชริกา  นิวงษา
 
1. นายทวี  ภูชุม
2. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายพรมวิสิทธิ์  โพธิเจริญ
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาทราย
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ปะมะโข
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยปกรณ์  แก้วบุดตา
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  ศิริจุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวญาสุมินทร์  กุลสา
2. นายธนพล  โพธิ์วัฒนะ
3. นายปิยวิท  ไถ้เงิน
4. นายสรายุทธ  แก้วราชนิวงษ์
5. นายอรรคพล  พาบุ
6. นายอรรถพล  ประลอบพันธ์
 
1. นายทวี  ภูชุม
2. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
3. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกฤษณะ  วงนางาม
2. นายจานุวัฒน์  อันเตวาสิก
3. นายจารุเดช  วงศ์พล
4. นายชัชวาลย์  วงค์ตาผา
5. เด็กชายชัยปกรณ์  แก้วบุดตา
6. เด็กชายธีระวัฒน์  ปะมะโข
7. นายประวิทย์  บริบูรณ์
8. นายพงศกร  ศิริจุ่ม
9. นายพลวัฒน์  พรมโกฎิ
10. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาทราย
11. นางสาววิภาวี  มินตา
12. นายศิรกานต์  แก้วอินทร์
13. นายสรายุทธ  แก้วราชนิวงษ์
14. นายสุเมธ  ไชยสาร
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
16. นายอรรคพล  ประลอบพันธ์
17. นายอรรคพล  พาบุ
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
2. นายทวี  ภูชุม
3. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
4. นางสาววรรณพร  ศาลารักษ์
5. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
6. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
7. นายโชคดี  บุโพธิ์
8. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. นางสาวธิดารัตน์  โทสวนจิตร
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง 5 1. นางสาววิภาวี  มินตา
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธิดา  จันทร์ฟ้าเหลื่อม
 
1. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ธรรม
 
1. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมโกฎิ
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายสุทธิวัฒน์  รักษาทะเล
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวคริศฎา  คานสี
 
1. นางสยุมพร  พูลเกิด
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอรญา  เอ๊ฟวา
 
1. นางสยุมพร  พูลเกิด
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลัดดาวัลย์  โคตรภู
2. นางสาวอรอุมา  เอ๊ฟวา
 
1. นางสยุมพร  พูลเกิด
2. นางธนัชญา  นามเหลา
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  อาษาวัง
2. นายจารุวิชญ์  ตันสาย
3. นายจิรายุทธ  สุวรรณแดง
4. นางสาวญาสุมินทร์  กุลสา
5. นางสาวภัทริยา  แก้ววัน
6. นางสาวมลวิลา  แก้วบุตตา
7. นางสาวรัตนาพร  จำปาทอง
8. นางสาวลัดดาวัลย์  โคตรภู
9. นางสาวอมริศรา  ชายม
10. นางสาวแสงดาว  จันทร์ดวงดี
 
1. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
3. นางธิดารัตน์  วังวร
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกเนตร  แสงสว่าง
2. เด็กชายรัตนะ  ดวงศรี
3. นายสุทธิพจน์  บัวดก
4. นายอนันต์ชัย   ไถ้เงิน
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตันนาดี
 
1. นางอินทวี  กิจสมพงษ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานี  ลาชิวงค์
2. นางสาวชณิดา  นิลพัฒน์
3. นางสาวภัทริยา  แก้ววัน
4. นายยุทธพงค์  อุ่นอาสา
5. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์คำ
 
1. นางอินทวี  กิจสมพงษ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. นายฐาปกรณ์  อุดตา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เคนโสม
3. นายอริษร  กาบุตร
 
1. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
2. นางธิดารัตน์  วังวร
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวกมลทิพย์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวจิราวรรณ  โรยรส
3. นางสาวชุติมา  หอมคัก
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชไมพร  ต้นเงิน
2. เด็กหญิงววีพร  เข็มจันทร์
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
2. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเบญจรัตน์  สุทธิชัยยา
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองสิงห์
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
57 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เดชาหมู
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลชัยยา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ซึกไชย
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
2. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกุลรัตน์  เข็มบุปผา
2. นายอรรคพล  พาบุ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  นนทะวงษา
2. เด็กหญิงนารี  นนทะวงษา
3. เด็กหญิงประภัสสร  มานิล
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  เสนพรหม
2. นางสาวรัชดาพร  นนทะวงษา
3. นายวัชรกร  คำโส
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.55 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต  แก้วพระธรรม
2. เด็กหญิงชมภูนุช  นิวงษา
3. เด็กหญิงสุรนันท์  สุวรรณแดง
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 5 1. นางสาวจิราวรรณ  ชมภูนุช
2. นางสาววราภรณ์  จันสว่าง
3. นางสาวอริศรา  สอนพรม
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี