สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนกร  พยุงวงศ์
 
1. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศิรินัน  จำปา
 
1. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  อุดตา
 
1. นายปรีชา  วงษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิติศักดิ์  หาราช
 
1. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 1. นายพิศิษฐ์  กางคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. นายธนาวุฒน์  แพงดี
2. นายวุฒิชัย  ไหลริน
 
1. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. นายธนพล  ไหลริน
2. นายวิรุตย์  กางคำ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธิดา  จันทร์ฟ้าเหลื่อม
 
1. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ธรรม
 
1. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมโกฎิ
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอรญา  เอ๊ฟวา
 
1. นางสยุมพร  พูลเกิด