สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวาสุนี  อุดมเลิศ
 
1. นายปรีชา  วงษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพียรสงวน
2. เด็กหญิงรักสุดา  พรามสี
 
1. นายปรีชา  วงษา
2. นายวิธวัฒน์  แสนวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงววีพร  เข็มจันทร์
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวศรุตา  บ่อทอง
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายสุทธิวัฒน์  รักษาทะเล
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. นายฐาปกรณ์  อุดตา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เคนโสม
3. นายอริษร  กาบุตร
 
1. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
2. นางธิดารัตน์  วังวร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวกมลทิพย์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวจิราวรรณ  โรยรส
3. นางสาวชุติมา  หอมคัก
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เดชาหมู
 
1. นายทวี  ภูชุม