สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายศุภณัฐ  อาสาวัง
2. นายอนุพล  สีคำ
 
1. นายปรีชา  วงษา
2. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นางสาววิภาณี  น้อยทุม
2. นางสาวโสรญา  สุริยะ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง
2. นางพงค์ผกา  มีสวัสดิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกาญจนา  พูดดี
2. นางสาวรัชนีกร  สมพันธ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง
2. นางกนกวรรณ  อุดรสรรพ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปรีชานิกา  อาสา
2. เด็กหญิงพัชริกา  นิวงษา
 
1. นายทวี  ภูชุม
2. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวคริศฎา  คานสี
 
1. นางสยุมพร  พูลเกิด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลชัยยา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ซึกไชย
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
2. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 5 1. นางสาวจิราวรรณ  ชมภูนุช
2. นางสาววราภรณ์  จันสว่าง
3. นางสาวอริศรา  สอนพรม
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี