สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรภู
 
1. นายวิธวัฒน์  แสนวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองเหลี่ยม
2. เด็กชายธนบูรณ์  นาทราย
3. เด็กหญิงวาธิดา  กอมสิน
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
2. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวทิพรัตน์  ดวงศร
2. นางสาวพิมพิลัย  นนทะวงษา
3. นางสาวมณฑิตรา  สานตูบ
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
2. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.57 ทอง 12 1. นางสาวฐิติมา  ล่ำสัน
2. นางสาวพรรณิภา  ช่อประพันธ์
3. นายวรุตน์  แพงดี
 
1. นายวิชัย  ถวิลไพร
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัฎดา  แสนโคตร
2. นางสาวธิดารัตน์  โทสวนจิตร
3. นางสาวสุวรรณา  อินทา
 
1. นางวารุณี  ปิ่นมุนี
2. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ขุนศรี
2. นางสาวนฤภร  คำแสน
3. นางสาวอรดา  แก้วบุดตา
 
1. นางวารุณี  ปิ่นมุนี
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  นิวงษา
2. เด็กหญิงรัชนี  นิวงษา
3. เด็กหญิงวรัญญา  เคนโสม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสาย
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ขุนชัย
 
1. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
2. นางธนัชญา  นามเหลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษญา  สุทธิไชยา
2. นางสาวชัชชนี  ปาลือชา
3. นางสาวณัฐริกา  แสงยะจิต
4. นางสาววิภาวี  มินตา
5. นางสาวศิริลักษณ์  มุดผา
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 13 1. นางสาวอรัญญา  เที่ยงตรง
 
1. นางธิดารัตน์  วังวร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วนิวงศ์
 
1. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 9 1. นางสาวบุษบง  อ่วมแย้ม
2. นายศิริพล  คำภูเวียง
 
1. นางธิดารัตน์  วังวร
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 11 1. นายจิรายุทธ  สุวรรณแดง
2. นางสาวอมริศรา  ชายม
 
1. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษญา  สุทธิไชยา
2. นางสาวจนิสตา  นิลพัฒน์
3. นางสาวชัชชนี  ปาลือชา
4. นางสาวธนาภรณ์  ธิโส
5. นางสาวนภาพร  เทวาภัคพงศ์
6. นางสาวนุจรี  ขุนชัย
7. นางสาวรุ่งไพลิน  อินทา
8. นางสาววิภาวี  มินตา
9. นางสาวสุภาวดี  สิมมา
10. นางสาวอรอุมา  เอ๊ฟวา
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
2. นางสยุมพร  พูลเกิด
3. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายพรมวิสิทธิ์  โพธิเจริญ
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาทราย
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยปกรณ์  แก้วบุดตา
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  ศิริจุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวญาสุมินทร์  กุลสา
2. นายธนพล  โพธิ์วัฒนะ
3. นายปิยวิท  ไถ้เงิน
4. นายสรายุทธ  แก้วราชนิวงษ์
5. นายอรรคพล  พาบุ
6. นายอรรถพล  ประลอบพันธ์
 
1. นายทวี  ภูชุม
2. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
3. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. นางสาวธิดารัตน์  โทสวนจิตร
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง 5 1. นางสาววิภาวี  มินตา
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  อาษาวัง
2. นายจารุวิชญ์  ตันสาย
3. นายจิรายุทธ  สุวรรณแดง
4. นางสาวญาสุมินทร์  กุลสา
5. นางสาวภัทริยา  แก้ววัน
6. นางสาวมลวิลา  แก้วบุตตา
7. นางสาวรัตนาพร  จำปาทอง
8. นางสาวลัดดาวัลย์  โคตรภู
9. นางสาวอมริศรา  ชายม
10. นางสาวแสงดาว  จันทร์ดวงดี
 
1. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
3. นางธิดารัตน์  วังวร
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกเนตร  แสงสว่าง
2. เด็กชายรัตนะ  ดวงศรี
3. นายสุทธิพจน์  บัวดก
4. นายอนันต์ชัย   ไถ้เงิน
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตันนาดี
 
1. นางอินทวี  กิจสมพงษ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานี  ลาชิวงค์
2. นางสาวชณิดา  นิลพัฒน์
3. นางสาวภัทริยา  แก้ววัน
4. นายยุทธพงค์  อุ่นอาสา
5. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์คำ
 
1. นางอินทวี  กิจสมพงษ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกุลรัตน์  เข็มบุปผา
2. นายอรรคพล  พาบุ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  นนทะวงษา
2. เด็กหญิงนารี  นนทะวงษา
3. เด็กหญิงประภัสสร  มานิล
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  เสนพรหม
2. นางสาวรัชดาพร  นนทะวงษา
3. นายวัชรกร  คำโส
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.55 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต  แก้วพระธรรม
2. เด็กหญิงชมภูนุช  นิวงษา
3. เด็กหญิงสุรนันท์  สุวรรณแดง
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี