สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. นางสาวนวมล  อังครุฑ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ทันหอ
 
1. นางปิราณี  พลราชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 11 1. นางสาวศุภกานต์  สมลี
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 17 1. นางสาวกนกภรณ์  ไชยยงค์
 
1. นางปิราณี  พลราชม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หล้าน้อย
 
1. นางปิราณี  พลราชม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 7 1. นายอัมฤทธิ์  สมอุดม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ลาลุน
2. เด็กหญิงวัลลยา  รับจันทร์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ลุนลา
 
1. นางปิราณี  พลราชม
2. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 63.58 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  สุมา
2. นางสาวธิดาพร  สุธรรม
3. นางสาววรกานต์  สุทันต์
 
1. นางปิราณี  พลราชม
2. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญนาฏ  นามิ่ง
2. นางสาวประภาวรรณ  คำโสม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
2. นางปิราณี  พลราชม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปทิตตา  สีหาจันนคร
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวอาธิญา  แคนดา
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์อักษร  บ้านกลาง
2. นางสาวสุนทรี  สร้อยกุดเรือ
3. นางสาวอรทัย  คำด่อน
 
1. นายธานินทร์  อุพร
2. นางเรณู  อุพร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายกิตติภพ  ดีพรม
2. นายศุภกิตติ์  เข็มปัญญา
3. นายอนุสรณ์  พรมน้อย
 
1. นางสาววัชรา  จันทา
2. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพรภวิษย์  สมอุดม
2. เด็กชายพัสกร  สมอุดม
 
1. นายธานินทร์  อุพร
2. นางสาวเกวรี  บรรหาร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายชยมงคล  คะตา
2. นางสาวปริยดา  ดีพรม
 
1. นางสาวเกวรี  บรรหาร
2. นางเรณู  อุพร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทิยา  เข็มปัญญา
 
1. นางสาววัชรา  จันทา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยบด
 
1. นางสาววัชรา  จันทา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 25 1. นางสาวรัตติสัย  อินทร์วงค์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทุ่งนาทัด
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  จันทร์สี
 
1. นางสาวณฐิศา  ชนะเคน
2. นางสาวจารุณี  หล้าบา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวจิตติญา  ใจใส
2. นางสาวน้ำทิพย์  บาทชารี
3. นายเจษฎา  คำตัน
 
1. นางนุชรี  บัวชุม
2. นางสาวจารุณี  หล้าบา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 12 1. นายธวัชชัย  เรืองชา
2. เด็กหญิงปริญญา  นวนตา
3. นางสาวอัจฉราวดี  สายืน
 
1. นางสาวณฐิศา  ชนะเคน
2. นางสาวจารุณี  หล้าบา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 10 1. นางสาวณัฐธิตา  อังครุฑ
2. นางสาวมยุรา  พรมโสม
3. นางสาวอักษรศาสตร์  ยุ่งทอง
 
1. นางปวีลดา  พลหาราช
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัชรพงษ์  วงค์ตา
2. เด็กชายรุ่งอนันต์  หลาบสุภา
 
1. นายชิษณุพงศ์  พลหาราช
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกันติชา  ธันโส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมดี
 
1. นายชิษณุพงศ์  พลหาราช
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  สารีบุตร
2. นางสาวจุฑาภรณ์   เชื้อวงษ์
3. นายธนบูรณ์  คำด่อน
4. นายศราวุฒิ  ดาโท
5. เด็กชายศุภกร  วงค์วิลา
 
1. นางเบญจพร  วังพระราช
2. นายมนตรี  โสระศรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ว่องไว
2. นางสาวจิณณพัต  ประโชติ
3. นายพัชรพล  คำด่อน
4. นางสาวพิไลวรรณ  อุ่นหล้า
5. นางสาวมนทกานติ์  ว่องไว
 
1. นางเบญจพร  วังพระราช
2. นางสุกัญญา  ต้นสวรรค์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภัคจิรา  เรืองชา
 
1. นางสาววชิรัญย์  บัวเข็ม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 12 1. นางสาวมลทิญา  บรรหาร
 
1. นางสาววชิรัญย์  บัวเข็ม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 1. นายธีระเดช  ลุนลา
2. นางสาวเอมมิกา  คะตา
 
1. นายมนตรี  โสระศรี
2. นางเบญจพร  วังพระราช
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 23 1. นายธนทัต  คะตา
2. นางสาวอรญา  กิไชย
 
1. นางสุกัญญา  ต้นสวรรค์
2. นางเบญจพร  วังพระราช
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.2 ทอง 7 1. นางสาวจิรภัทร  หลาบสุภา
2. นางสาวฐิตาภา  นามิ่ง
3. นางสาวดวงรัตน์  เสาว์ดี
4. นางสาวนวรัตน์  ชาลี
5. นางสาวปาจิรานุช  อินเกษา
6. นางสาวปิยดา  อินจำปา
7. นางสาวยุวธิดา  ขันวัง
8. นางสาวศรัญญา  หลีแก้วเครือ
9. นางสาวอรทัย  คำสอน
10. นางสาวอังศนา  ษาวงค์
 
1. นางสุกัญญา  ต้นสวรรค์
2. นายมนตรี  โสระศรี
3. นางเบญจพร  วังพระราช
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภาพร  ดีสิงห์
2. เด็กหญิงมนธิรา  บ้านกลาง
 
1. นายอภิรัฐ  ตะวังทัน
2. นายรณศักดิ์  สุวรรณศักดิ์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวนริศา  เกตจัน
2. นางสาวนิรชา  แสนสิงห์
 
1. นายรณศักดิ์  สุวรรณศักดิ์
2. นายอภิรัฐ  ตะวังทัน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายศุภวุฒิ  ศิริรักษ์
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวธมลวรรณ  ทุ่งนาทัด
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แคนดา
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายฉัตรมงคล  ช่องกลาง
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนัฐริกา  บัวมิ่ง
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวธนสุกาญจน์  ศิลาสูงเนิน
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงภาวินี  จูมลี
2. เด็กหญิงสุจิรา  สาวงค์
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
2. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมนธิรา  ศรีแก้ว
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวพิไลวรรณ  อุ่นหล้า
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หงษ์อุปรี
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพ์มี
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์พงษ์
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยบด
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายอริย์ธัช  หลุยตระกูล
 
1. นางอรวรรณ  ใสโยธา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาววานิดา  นามิ่ง
 
1. นายวิทวัส  อินทรพรหม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.86 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  หิตปา
 
1. นายเสรี  ยงทอง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงญาณี  คำสอน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำด่อน
3. เด็กหญิงปณิชา  ม่วงหิมพาน
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวสายฝน  เกิดสวัสดิ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวธัญนาฎ  สานา
2. นางสาวปานชนก  มหาศิริ
3. นางสาวศิรประภา  พิมพ์พา
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวสายฝน  เกิดสวัสดิ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยมาศ  วงค์แสงคำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ว่องไว
3. เด็กหญิงหทัยศิลป์  วังพราช
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวอัจฉรา  เพ็งปอภาร
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.75 เงิน 7 1. นางสาวจณิสตา  สายคำ
2. นางสาวยุพารัตน์  คะตา
3. นางสาวอรยา  สมลี
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวอัจฉรา  เพ็งปอภาร
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชิติภูมิ  ขันตะ
2. เด็กชายสิปปกร  อ่างคำ
 
1. นางอรวรรณ  ใสโยธา
2. นายเสรี  ยงทอง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤตยานี  ทันโส
2. เด็กหญิงพรพิมพ์  เรืองทอง
 
1. นางเรณู  อุพร
2. นายธานินทร์  อุพร
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววานิดา  นามิ่ง
 
1. นางเรณู  อุพร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัยนา  แดงสา
2. เด็กหญิงอริยา  ว่องไว
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสวัสดิ์
2. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิณณพัต  ประโชติ
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสวัสดิ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุมภูงาม
 
1. นางสาววัชรา  จันทา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมาลินี  คำเหลา
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชุติพนธ์  ชาริบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยนต์
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวสุกัญญา  ทิศทา
2. นางสาวอภิญญา  กุลบุตร
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์พงษ์
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัชภัทรพงศ์  ภากัน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เล็บสา
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพันธ์  หลีแก้วเครือ
2. นางสาวจิณณพัต  ประโชติ
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสวัสดิ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นางสาวนลิน  แดงกัน
2. นายภควัฒน์  สมเด็จ
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง