สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. นางสาวนวมล  อังครุฑ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ลาลุน
2. เด็กหญิงวัลลยา  รับจันทร์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ลุนลา
 
1. นางปิราณี  พลราชม
2. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพรภวิษย์  สมอุดม
2. เด็กชายพัสกร  สมอุดม
 
1. นายธานินทร์  อุพร
2. นางสาวเกวรี  บรรหาร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายชยมงคล  คะตา
2. นางสาวปริยดา  ดีพรม
 
1. นางสาวเกวรี  บรรหาร
2. นางเรณู  อุพร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัชรพงษ์  วงค์ตา
2. เด็กชายรุ่งอนันต์  หลาบสุภา
 
1. นายชิษณุพงศ์  พลหาราช
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกันติชา  ธันโส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมดี
 
1. นายชิษณุพงศ์  พลหาราช
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาววานิดา  นามิ่ง
 
1. นายวิทวัส  อินทรพรหม