สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ทันหอ
 
1. นางปิราณี  พลราชม
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 63.58 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  สุมา
2. นางสาวธิดาพร  สุธรรม
3. นางสาววรกานต์  สุทันต์
 
1. นางปิราณี  พลราชม
2. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญนาฏ  นามิ่ง
2. นางสาวประภาวรรณ  คำโสม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
2. นางปิราณี  พลราชม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปทิตตา  สีหาจันนคร
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวอาธิญา  แคนดา
 
1. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทิยา  เข็มปัญญา
 
1. นางสาววัชรา  จันทา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยบด
 
1. นางสาววัชรา  จันทา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 25 1. นางสาวรัตติสัย  อินทร์วงค์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทุ่งนาทัด
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  จันทร์สี
 
1. นางสาวณฐิศา  ชนะเคน
2. นางสาวจารุณี  หล้าบา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภาพร  ดีสิงห์
2. เด็กหญิงมนธิรา  บ้านกลาง
 
1. นายอภิรัฐ  ตะวังทัน
2. นายรณศักดิ์  สุวรรณศักดิ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวนริศา  เกตจัน
2. นางสาวนิรชา  แสนสิงห์
 
1. นายรณศักดิ์  สุวรรณศักดิ์
2. นายอภิรัฐ  ตะวังทัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวธมลวรรณ  ทุ่งนาทัด
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แคนดา
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนัฐริกา  บัวมิ่ง
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมนธิรา  ศรีแก้ว
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายอริย์ธัช  หลุยตระกูล
 
1. นางอรวรรณ  ใสโยธา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.86 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  หิตปา
 
1. นายเสรี  ยงทอง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงญาณี  คำสอน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำด่อน
3. เด็กหญิงปณิชา  ม่วงหิมพาน
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวสายฝน  เกิดสวัสดิ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวธัญนาฎ  สานา
2. นางสาวปานชนก  มหาศิริ
3. นางสาวศิรประภา  พิมพ์พา
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวสายฝน  เกิดสวัสดิ์